ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 6 ต.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 9, 2023 06:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
BDMS   นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566   1,000,000  27.50 ขาย
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    18,000  5.44 ซื้อ
GFC   ว่าที่ ร้อยตรี วรวิศว์ น้ำขาว     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 02/10/2566     6,500  9.78 ซื้อ
GFC   ว่าที่ ร้อยตรี วรวิศว์ น้ำขาว     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2566      500  9.25 ซื้อ
SCM   นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 04/10/2566  20,000,000    - โอน
SCM   นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566  20,000,000    - รับโอน
SYNTEC  นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 02/10/2566    50,000  1.61 ซื้อ
SYNTEC  นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2566    50,000  1.60 ซื้อ
SELIC  นาย เอก สุวัฒนพิมพ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2566    36,300  2.27 ซื้อ
BOFFICE นางสาว สโรชา มีนสุข       ผู้รายงาน              หน่วยทรัสต์ 05/10/2566    20,000  5.10 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    20,300  9.71 ซื้อ
TKC   นาย ปิยะ จิราภาพงศา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    10,000  26.25 ขาย
KSL   นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    200,000  2.78 ซื้อ
BLC   นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2566    90,000  5.09 ซื้อ
BGT   นาย นพดล ธรรมวัฒนะ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    14,600  0.91 ซื้อ
PG    นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    21,000  8.60 ซื้อ
PRIN   นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    11,200  2.91 ซื้อ
PIN   นาย สุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 04/10/2566    30,000  4.10 ซื้อ
                    (สุภัทรา สุวรรณวงศ์กิจ)
MODERN  นาย โยธิน เนื่องจำนงค์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    20,000  2.72 ซื้อ
YONG   นาย คมสัน ศลิษฏ์อรรถกร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2566    20,000  2.10 ซื้อ
                    (เกศิณี สิทธาธิการเวชช์)
YONG   นาย คมสัน ศลิษฏ์อรรถกร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2566    20,000  2.10 ซื้อ
                    (เกศิณี สิทธาธิการเวชช์)                      Revoked
                                                 by Reporter
YONG   นาย คมสัน ศลิษฏ์อรรถกร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2566    20,000  2.08 ซื้อ
                    (เกศิณี สิทธาธิการเวชช์)                      Revoked
                                                 by Reporter
YONG   นาย คมสัน ศลิษฏ์อรรถกร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2566    10,000  2.08 ซื้อ
                    (เกศิณี สิทธาธิการเวชช์)
YONG   นาย คมสัน ศลิษฏ์อรรถกร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 05/10/2566    10,000  2.08 ซื้อ
                    (เกศิณี สิทธาธิการเวชช์)
YONG   นาย ปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 05/10/2566    50,000  2.10 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท กลุ่มยง จำกัด)
YONG   นาย สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 04/10/2566    100,000  2.02 ซื้อ
UEC   นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    300,000  1.59 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2566    20,000  1.83 ซื้อ
                    (นาย คุณา เทวอักษร)
KUN   นาย คุณา เทวอักษร        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2566    20,000  1.83 ซื้อ
KUN   นาย ไพศาล ศังขวณิช        ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 06/10/2566    524,000  0.10 ขาย
WICE   นาย ชูเดช คงสุนทร        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    50,000  7.17 ซื้อ
SFLEX  นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    110,000  3.26 ซื้อ
SPA   นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 04/10/2566    500,000  12.60 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)
SIRI   นาย อุทัย อุทัยแสงสุข        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    200,000  1.66 ซื้อ
HTC   พันเอก พัชร รัตตกุล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    262,700  15.99 ขาย
AMARIN  นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 06/10/2566  138,387,052  4.60 ขาย
ICN   นาย วิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2566    10,000  2.80 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2566    107,900  2.91 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ