ตลท.จี้ OTO แจงบันทึกค่าเผื่อฯ,จ่ายมัดจำศึกษาพลังงานลม-ทำการตลาดแพลตฟอร์ม,ขาดทุนพอร์ตหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 20, 2023 09:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 9 เดือนปี 66 ซึ่งผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการขายเงินลงทุน 120 ล้านบาท การจ่ายเงินมัดจำเพื่อ ศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนาม 100 ล้านบาท และการจ่ายเงินประกันเพื่อศึกษาการทำการตลาดแพลตฟอร์ม 10 ล้านบาท นอก จากนี้ ในงวด 9 เดือนปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน 176 ล้านบาท

ตลท.ขอให้ OTO ชี้แจงภายในวันที่ 3 มกราคม 2567 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ OTO และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

ข้อมูลที่ให้ชี้แจง ได้แก่

1. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการขาย บจก.ฟิ จิตอลสเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ (PSD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OTO ถือหุ้น 49% มูลค่ารายการ 120 ล้านบาท จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่าบริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (สำรองหนี้สูญ) 120 ล้านบาทของลูกหนี้ที่ทำสัญญาซื้อหุ้น PSD โดยที่บริษัทรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนไปเมื่อไตรมาส 1/66 จำนวน 51 ล้านบาท

2. เงินมัดจำเพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนาม และเงินประกันเพื่อศึกษาการทำการตลาดแพลตฟอร์ม 110 จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่ากลุ่มบริษัทเมื่อไตรมาส 3/66 อนุมัติรายการดังนี้

 • ให้บริษัทศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามโดยลงทุนในหุ้นสามัญของหุ้นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนแห่ง
หนึ่ง (ผู้ขาย) บริษัทวางเงินมัดจำแล้ว 100 ล้านบาท (15%ของราคาซื้อขาย)
 • ให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (INH - บริษัทย่อย) ร่วมทุนกับนิติบุคคลแห่งหนึ่งเพื่อศึกษาการทำการตลาดแพลตฟอร์ม โดย
วางเงินค้ำประกัน 10 ล้านบาท (25%ของมูลค่ารายการ) ต่อมาในเดือนตุลาคม 2566 บริษัทและ INH ได้ยกเลิกการลงทุน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเจรจาเพื่อเรียกเงินมัดจำคืน

3. ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน 176 ล้านบาท การพิจารณาของคณะกรรมการในการตัดสินใจ แต่ละรายการ ผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินการของบริษัท รวมถึงการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือไม่

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2565 งวด 6 เดือนปี 2566 งวด 9 เดือนปี 2566

ซื้อระหว่างงวด            266      100       411
ขายระหว่างงวด           258      40       296
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน    (140)     (134)      (176)
- ขาดทุนจากการขาย         (41)      (15)      (70)
-ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น   (99)     (119)      (106)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ