บลจ.ทิสโก้ ส่งกองทุนพันธบัตรรัฐบาล 9 เดือน เปิดขายครั้งเดียว 15-20 ก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 14, 2024 11:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บลจ.ทิสโก้ จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 9 เดือน 1 (TISCO Government Bond Fund 9M1: TGOV9M1) ในระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ขนาดโครงการ 2,000 ล้านบาท

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือหาดอกเผลโดยวิธีอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้

บลจ.ทิสโก้ เปิดเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO และไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทไม่เปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ แต่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุโครงกา โดยจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง "กองทุนเปิดทิสโก้พันธบัตรระยะสั้น"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ