SET รับ NL เข้าเทรดวันแรก 20 ก.พ.67 ด้วยมาร์เก็ตแคป 1,300 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 19, 2024 10:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า NL ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

NL ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งให้บริการคลอบคลุมอย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานอาคาร ในฐานะผู้รับเหมาหลัก โดยมีศักยภาพในการรับงานได้จากทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารที่มีโครงสร้างพิเศษและมาตรฐานเฉพาะทาง โดยเฉพาะอาคารสถานพยาบาล โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากลูกค้าภาครัฐ จากงานประเภทสถานพยาบาล นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท จึงจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจด้านแรงงาน รวมถึงมีโรงงานตัดและดัดเหล็กเส้นเพื่อบริหารการใช้เหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้รองรับความต้องการของลูกค้าในงานตกแต่งภายในอาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 10 โครงการ คิดเป็นมูลค่าที่ยังไม่รับรู้รายได้ 2,107 ล้านบาท

NL มีจำนวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วหลัง IPO 500,000,000 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 370,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 500,000,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 8.44 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 154.10 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย IPO โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ (NL) เปิดเผยว่า NL ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างครบวงจร โดยมีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วกว่า 43 ปี บริษัทมีทีมงานผู้บริหารและทีมวิศวกรซึ่งมีความชำนาญ ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีคุณภาพ และสามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการต่างๆ ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับดำเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเพื่อรองรับงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

NL มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัททั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด และแผนการขยายกิจการในอนาคต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขาย IPO NL จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มของครอบครัวโรจน์เลิศจรรยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทถือหุ้นรวม 73.62% แบ่งเป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์แอล จรรยา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30% และการถือหุ้นรายบุคลรวม 43.62%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.nldplc.com และ www.set.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ