ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 1 มี.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 4, 2024 06:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
GUNKUL นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567   3,000,000   2.70 ซื้อ
JR   นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    47,300   4.59 ซื้อ
GTB   นาย ประจินต์ คงสาคร       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 01/03/2567    50,700   0.68 ซื้อ
SYNEX  นาย ปัญญา พูนเพิ่มผลสิริ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 01/03/2567    98,900  10.09 ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 28/02/2567  27,000,100   0.37 ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567   2,283,800   0.36 ซื้อ
ZEN   นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    30,200   8.60 ขาย
SINO  นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567     5,900   1.52 ซื้อ
SINO  นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    145,800   1.53 ซื้อ
SINO  นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    54,200   1.53 ซื้อ
SINO  นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    89,500   1.53 ซื้อ
SINO  นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    104,600   1.54 ซื้อ
TRITN  นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 28/02/2567   6,643,500   0.13 ซื้อ
                   (นาย ภสุ วชิรพงศ์)
TRITN  นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 29/02/2567   4,356,500   0.13 ซื้อ
                   (นาย ภสุ วชิรพงศ์)
BKD   นางสาว กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ  ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    50,000   1.45 ซื้อ
BIS   นาย สุชาติ วรวุฒางกูร       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 01/03/2567    34,400   3.19 ซื้อ
PPM   นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 29/02/2567     5,000   2.74 ขาย
PPM   นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 29/02/2567     5,000   2.74 ซื้อ
PEACE  นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    12,200   3.16 ซื้อ
PACO  นาย ธเนศ เลิศขจรกิตติ      ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 28/02/2567      21   0.26 ซื้อ
FTI   นาง วรญา ภูวพัชร์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 28/02/2567    129,800   2.08 ซื้อ
FTI   นาย วิกร ภูวพัชร์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 28/02/2567    129,800   2.08 ซื้อ
                   (นาง วรญา ภูวพัชร์)
MGC   นางสาว เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ  ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 01/03/2567    270,000   5.60 ซื้อ
MGI   นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    40,000  45.75 ซื้อ
MGI   นาย สุชาติ เหล่าปรีดา       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    15,000  45.75 ซื้อ
MENA  นาย กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 01/03/2567    250,000   1.90 ซื้อ
MTW   นางสาว ลัดดา คำราช       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    150,000   2.74 ซื้อ
MJD   นาย สุริยา พูลวรลักษณ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 28/02/2567    100,000   1.24 ซื้อ
MJD   นาย สุริยา พูลวรลักษณ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 28/02/2567    150,000   1.25 ซื้อ
MICRO  นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    16,000   2.12 ซื้อ
MICRO  นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 28/02/2567    19,200   2.12 ซื้อ
UAC   นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาส    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    10,000   3.70 ซื้อ
LPH   นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567     9,100   4.82 ซื้อ
LPH   นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    10,900   4.80 ซื้อ
SFLEX  นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 01/03/2567    604,300   3.30 ซื้อ
SPA   นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567   2,200,000  14.20 ขาย
SPA   นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 29/02/2567   2,200,000  14.20 ซื้อ
                   หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                   บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                   เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                   และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                   (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)
ITNS  นาย สิทธา รัตนาลังการ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    345,100   2.69 ขาย
EP   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567    20,000   2.64 ซื้อ
AAI   นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567   1,786,600   3.96 ซื้อ
STC   นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 29/02/2567     3,000   0.67 ซื้อ
SISB  นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 01/03/2567     1,000  42.75 ขาย
ADVICE นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 29/02/2567    20,000   4.26 ซื้อ
                   (นางสุลีพร วงศ์หลีกภัย)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ