ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 27 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 28, 2024 06:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
GUNKUL  นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567    1,000,000   2.50 ซื้อ
KCG    นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      20,000   10.55 ขาย
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      46,400   4.32 ซื้อ
JR    นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      4,000   4.32 ซื้อ
JDF    นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      17,000   2.70 ซื้อ
JDF    นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      50,000   2.66 ซื้อ
JDF    นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      50,000   2.68 ซื้อ
JDF    นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      33,000   2.64 ซื้อ
JDF    นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      50,000   2.64 ซื้อ
CHIC   นางสาว ศริตา ปัทมสัตยาสนธิ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567    30,000,000     - รับโอน
CHIC   นางสาว ศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567    30,000,000     - รับโอน
CHIC   นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567    30,000,000     - โอน
CHIC   นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567    30,000,000     - โอน
CPN    นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      85,000   59.00 ซื้อ
SINO   นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567     100,000   1.43 ซื้อ
CPNREIT  นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์       ผู้รายงาน            หน่วยทรัสต์ 24/05/2567     174,600   10.10 ซื้อ
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      8,300   3.60 ซื้อ
TPIPL   นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 23/05/2567    5,200,000   1.36 ซื้อ
TPIPL   นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567    2,058,000   1.36 ซื้อ
TPIPL   นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567    3,307,500   1.36 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      9,700   10.70 ซื้อ
TNR    นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      92,000   11.35 ซื้อ
TFG    นาย สุกันย์ ทำผล          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2567     192,000   3.96 ซื้อ
BLESS   นาย ธารินทร์ บวรวนิชยกูร      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/05/2567      70,000   0.57 ขาย
BIS    นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 23/05/2567      12,000   3.44 ซื้อ
                     (วรัณญา เจริญกุล)
PANEL   นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      43,100   1.71 ซื้อ
PSTC   นาย อโณทัย คุณาลัย         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/05/2567     145,000   0.51 ซื้อ
PDJ    นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/05/2567      25,000   2.16 ขาย
FPI    นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      70,000   2.07 ซื้อ
FTI    นาง วรญา ภูวพัชร์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 17/05/2567      11,000   2.18 ซื้อ
FTI    นาง วรญา ภูวพัชร์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2567     441,100   2.17 ซื้อ
FTI    นาง วรญา ภูวพัชร์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2567     106,000   2.16 ซื้อ
FTI    นาง วรญา ภูวพัชร์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      90,100   2.18 ซื้อ
FVC    นาย มนตรี ประจันพาณิชย์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2567    4,137,300   0.82 ขาย
MALEE   นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 23/05/2567      74,000   13.50 ซื้อ
MITSIB  นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/05/2567    78,200,000   0.70 ซื้อ
MOONG   นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 24/05/2567      18,000   2.19 ซื้อ
                     (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)
MTI    นาง นวลพรรณ ล่ำซำ        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      13,000  109.32 ซื้อ
SKN    นาง กิติยา นีบเลอร์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 24/05/2567      31,700   5.45 ซื้อ
                     (Mr. Ludwig Niebler)
SKN    นาง กิติยา นีบเลอร์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 25/05/2567      31,700   5.45 ซื้อ
                     (Mr. Ludwig Niebler)                     Revoked
                                                  by Reporter
SPA    นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 24/05/2567     317,800   7.19 ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)
HTC    พันเอก พัชร รัตตกุล         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567     100,000   16.50 ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      3,900   2.74 ซื้อ
SGC    นาย พีรนาถ โชควัฒนา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567      20,000   1.38 ซื้อ
HPT    นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567    1,000,000   0.59 ซื้อ
HPT    นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 23/05/2567    2,000,000   0.60 ซื้อ
HPT    นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 24/05/2567    1,000,000   0.59 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ