IEC ยันคิดรอบคอบแล้วไม่เลื่อนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแม้เสี่ยงอาจจดทะเบียนไม่ได้พร้อมคืนเงิน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 23, 2017 10:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่ไม่เลื่อนการกำหนดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 23-29 พ.ย.60 แม้ปัจจุบันนายทะเบียนบริษัทมหาชนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากมีผู้คัดค้านการจดทะเบียนนั้น บริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน กรณีจะเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 23-29 พ.ย.60 ว่าปัจจุบันนายทะเบียนบริษัทมหาชนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากมีผู้คัดค้านการจดทะเบียน และบริษัทยังคงกำหนดวันจองซื้อเช่นเดิม โดยหากนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้บริษัทชี้แจงว่าบริษัทได้พิจารณาด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นอย่างไรนั้น

บริษัท ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้ 1.การดำเนินกิจการของบริษัท การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือการลงมติในวาระต่าง ๆ บริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.60 ซึ่งที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 203,591,502,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท กำหนดวันจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ย.60 โดยบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และของผู้ถือหุ้น

2. เนื่องจากบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่ของบริษัท ทราบและตระหนักถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงของบริษัท เป็นอย่างดีและตระหนักดีว่าหากบริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนได้ จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจการดำรงอยู่และความอยู่รอดของบริษัท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.60 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อย่างไรก็ตาม หากนายทะเบียนบริษัทมหาชนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน บริษัทจะคืนเงินชำระค่าหุ้นที่ได้รับมาให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) (ณ ปัจจุบันเท่ากับ 1.40% ต่อปี ) โดยคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลา 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย กล่าวคือบริษัทจะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อนับตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.60 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเวลาที่บริษัทยังไม่ทราบผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อหุ้นชำระค่าหุ้นมา บริษัทจะนำเงินชำระค่าหุ้นเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้และยังไม่สามารถใช้เงินเพิ่มทุนทั้งหมดดังกล่าวได้จนกว่านายทะเบียนบริษัทมหาชนจะรับจดทะเบียน

บริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนมีคำสั่งเป็นประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ