TTL เตรียมเสนอผถห.อนุมัติลงทุนในธุรกิจการเกษตร เป็นธุรกิจหลัก

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 19, 2018 13:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการ บมจ.ที ที แอล อุตสาหกรรม (TTL) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯได้แจ้งหยุดการดำเนินธุรกิจสิ่งทอซึ่งเป็นธุรกิจหลักธุรกิจเดียวของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.57 และบริษัท ได้ดำเนินการขายอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งทอทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วในเดือน ก.ย.58 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 บริษัทได้ดำเนินการขายที่ดินแปลงปทุมธานีเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงประกาศให้บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.58 ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการให้มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในวันที่ 21 ธ.ค.59

และจากการปรับปรุงเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.61 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการเป็น 2 ช่วงคือ 1)ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 1 ปี และ 2)ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายมีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ อาจขอขยายเวลาสำหรับช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากบริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอขยายระยะเวลา

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่บริษัทได้ประกาศหยุดการดำเนินธุรกิจสิ่งทอจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้พยายามเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจประเภทศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า, ธุรกิจประเภทศูนย์ประชุมและโรงแรม , ธุรกิจประเภทสันทนาการ , ธุรกิจประเภทการศึกษา , ธุรกิจประเภท Vertical Farming , ธุรกิจพืชพลังงาน และ ธุรกิจประเภทให้บริการรถเช่า แม้ว่าผลการศึกษาความเป็นไปได้หรือการเจรจาลงทุนในธุรกิจกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยบริษัทต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อสรรหาธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือห้น จึงต้องใช้เวลาศึกษาประเด็นแวดล้อมต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ส่งผลให้บริษัทยังไม่สามารถสรรหาธุรกิจหลักใหม่ที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างไรก็ดี หลังจากได้พิจารณาธุรกิจหลายแขนงที่มีแนวโน้มน่าจะพิจารณาลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯต่อไป

ในที่สุด คณะกรรมการของบริษัทฯก็ได้พิจารณาลงทุนในธุรกิจเกษตรประเภทเกษตรกรรมโรงเรือนโดยไม่ใช้ดินลนที่ดินแปลงดอนเมือง แต่ด้วยธุรกิจการเกษตรดังกล่าวไม่มีระบุในวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงอยู่ระหว่างรอนำเสนอเพื่อขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 ม.ค.นี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ