BKD จะเพิ่มทุนขาย PP ให้กลุ่มบีทีเอสและ"สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์"-รองรับวอร์แรนต์, เล็งเข้าถือหุ้นธุรกิจน้ำประปาในจ.ภูเก็ต

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 23, 2018 09:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.บางกอก เดค-คอน (BKD) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (22 ก.พ.) มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนเป็น 760.81 ล้านบาท หรือ 493.11 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 535.41 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรร 90 ล้านหุ้น เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) ได้แก่ การเสนอขาย 72 ล้านหุ้นให้กับบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ในกลุ่มบมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ที่ราคาหุ้นละ 3.30 บาท ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย.61 และเสนอขาย 18 ล้านหุ้น ให้กับนายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ ที่ราคาหุ้นละ 3.30 บาท ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย.61

ขณะเดียวกันจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 355.4 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) จำนวน 355.4 ล้านหน่วย ที่จะจัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไข หากสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนให้ PP ได้ดังกล่าว จะจัดสรรวอร์แรนต์ให้ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ แต่หากไม่สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนให้ PP ได้ จะจัดสรรวอร์แรนต์ให้ในอัตรา 2.77 หุ้นเดิมต่อ 1 วอรร์แรนต์

ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 90 ล้านหุ้น จะใช้รองรับวอร์แรนต์ที่จะจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP-W) คือนางสาวกานติมา รอดศัตรู จำนวน 90 ล้านหน่วย ที่เสนอขายราคาหน่วยละ 0.16 บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ ปีที่ 2 หุ้นละ 4 บาท ,ปีที่ 3 หุ้นละ 4.5 บาท ,ปีที่ 4 หุ้นละ 5 บาท และปีที่ 5 หุ้นละ 5.5 บาท

สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ ตลอดจนเสริมสภาพคล่อง

พร้อมกันนี้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโครงการจำหน่ายน้ำประปา จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของ High East Capital Holdings Limited (HECH) จากนางสาวกานติมา รอดศัตรู ในสัดส่วน 100% รวมมูลค่า 450 ล้านบาท (HECH เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ซึ่งถือหุ้น GS เท่ากับ34.62%) และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน GS จำนวน 230,813 หุ้น รวมมูลค่า 150 ล้านบาท โดยหาก GS สามารถดำเนินการและมีกำไรต่อหุ้นตามกำหนดในอนาคต ภายในระยะเวลาที่ตกลง ในเฟสที่ 2-4 หลังเริ่มจ่ายน้ำได้ครั้งแรกบริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้นของ GS ในอนาคต จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ GS จำนวน 138,288 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 160 ล้านบาท รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 760 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ มีผลทำให้บริษัทเข้าถือหุ้น GS ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน คิดเป็น 46%

GS เป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาส่งให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดพังงา ตามสัญญาให้ดำเนินกิจการประปาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กับบริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ อะควอดีซายน์ จำกัด (HYDRO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GS โดย GS เข้าถือหุ้นใน HYDRO ในสัดส่วน 99.99% มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี โดยมีแหล่งน้ำดิบมาจากขุมเหมืองเก่า เนื้อที่ประมาณ 340 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ปัจจุบัน GS และ HYDRO ได้ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการประกอบกิจการประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา รวมถึงการกำหนดงบประมาณลงทุน และจัดหาผู้รับเหมาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ รวมถึงเตรียมความพร้อมในพื้นที่โครงการ และวางท่อประปาตามแนวถนน เพื่อรองรับการเปิดจำหน่ายน้ำประปาในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถผลิตและจำหน่ายน้ำประปาได้ในปลายไตรมาส 2/61

ทั้งนี้ GS กำหนดงบลงทุนประมาณ 993 ล้านบาท โดยปัจจุบันยังคงมีงบลงทุนที่ต้องชำระเพิ่มเท่ากับ 648.44 ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มสำหรับเฟสแรก เพื่อให้จ่ายน้ำได้ตามเงื่อนไขบังคับก่อนลงทุน เท่ากับ 333.44 ล้านบาท ซึ่ง GS ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนบริษัทเข้าลงทุน และงบลงทุนสำหรับเฟสที่เหลือประมาณเท่ากับ 320 ล้านบาท ซึ่งงบลงทุนดังกล่าว มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากบริษัทจำนวน 150 ล้านบาทข้างต้น เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ GS จำนวน 50 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังบริษัทเข้าถือหุ้นใน GS เท่ากับ 40%

บริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาส่งให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดพังงา ขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 96,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน (แบ่งเป็น 4 เฟส โดยเฟสแรกมีขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 24,000 ลบ.ม. และเพิ่มขึ้นเฟสละ 24,000 ลบ.ม. จนครบ) ซึ่งบริหารโครงการโดยบริษัท โกลด์-ชอร์ส จำกัด (GS) (ถือหุ้นโดย High East Capital Holdings Limited (HECH) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฮ่องกง 34.62%) ภายใต้การได้รับสัญญาให้ดำเนินกิจการประปาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในนามบริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดีซายน์ จำกัด (HYDRO) (ถือหุ้นโดย GS สัดส่วน 99.99%) รวมระยะเวลา 30 ปี โดยมีแหล่งน้ำดิบมาจากขุมเหมืองเก่า เนื้อที่ประมาณ 340 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ