ASP เข้าลงทุนธุรกิจ Start up จกาอิสราเอลผ่านการถือหุ้นใน Cyber VC

ข่าวหุ้น-การเงิน 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 17:31 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) เปิดเผยว่า บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ชื่อ บริษัท Cyber VC Pte.Ltd ในสัดส่วน 13.92% ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 1,143,950 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 27,969,577.50 บาท เพื่อขยายธุรกิจการลงทุนไปในกิจกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ ยังมีนักลงทุนรายอื่นอีก 14 รายที่เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,076,050.00 หุ้น คิดเป็น 86.08% อนึ่ง บริษัท Cyber VC Pte.Ltd ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนที่มีการลงทุนในบริษัท Start up จากประเทศอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจด้านการสร้างความปลอดภัยและปกป้องระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Cyber Security) 12% ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยการลงทุนของบริษัท Start up ดังกล่าวคิดเป็น 1.67% ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ