(เพิ่มเติม) GPSC จะทำเทนเดอร์ฯหุ้น GLOW ที่เหลือ 69.53 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 90.8136 บาท ในช่วงก.ย.-พ.ย. ก่อนเพิกถอนจากตลท.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday June 20, 2019 14:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) GPSC จะทำเทนเดอร์ฯหุ้น GLOW ที่เหลือ 69.53 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 90.8136 บาท ในช่วงก.ย.-พ.ย. ก่อนเพิกถอนจากตลท.

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.) อนุมัติการเพิกถอนหุ้นบมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นของ GLOW จำนวน 69,530,219 หุ้น คิดเป็น 4.75% ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,314.29 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนรวม 1,393,334,816 หุ้น คิดเป็น 95.25% โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ครั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 ส.ค.61 ที่ได้อนุมัติแนวทางในการพิจารณาเพิกถอนหุ้น GLOW จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.

อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ GLOW เพื่อการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท. ภายหลังจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน ได้แก่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOW มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้น GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนเกิน 10% และจะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลท. สถาบันการเงินและคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่จำเป็น)

สำหรับราคาเสนอซื้อหุ้น GLOW ที่หุ้นละ 90.8136 บาทนั้น อาจมีการปรับราคาเสนอซื้อได้ หาก GLOW มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น , มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ,มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ด้าน GLOW แจ้งว่าได้รับหนังสือจาก GPSC ที่แจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.แล้ว ในการนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากตลท. ตามหนังสือจาก GPSC และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและสมควร และจะแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลท.อีกครั้งในวันนี้ (20 มิ.ย.)

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ GPSC เปิดเผยว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ครั้งนี้ต้องรอผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ GLOW และคาดว่าจะสามารถเปิดรับซื้อหุ้นได้ในช่วงเดือนก.ย.-พ.ย.62

"GPSC ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเร่งดำเนินการประสานไปยังผู้ถือหุ้นที่เหลือให้มาดำเนินการรักษาสิทธิโดยการทำคำเสนอหุ้น GLOW ครั้งนี้ GPSC จะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GLOW ตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการรับรู้มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เราจะขยายความสามารถในการรองรับการให้บริการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด"นายชวลิต กล่าว

ปัจจุบัน GPSC อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อนำเอาศักยภาพของทั้งสององค์กร (Synergy) มาขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมมองหาโอกาสการขยายการลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตรวมกันต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ