TMB แจ้ง TMB-T1 เข้าเทรดใน SET 15-24 ต.ค.กำหนดวันใช้สิทธิ 25 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 11, 2019 09:42 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคารทหารไทย (TMB) แจ้งใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของธนาคารทหารไทย ชุดที่ 1 (TMB-T1) จะมี ระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 24 ตุลาคม 2562 มีจำนวน 30,355,987,145 หน่วย อายุของใบแสดงสิทธิ 55 วันนับจากวันที่ออก และใบแสดงสิทธิจะพันสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

พร้อมกำหนดการเกี่ยวกับระยะเวลาซื้อขาย และระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่โอนสิทธิได้ (TMB-T1)

เรื่อง                 		 : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 11 ต.ค. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : TMB-T1
วันใช้สิทธิ               			 : 25 พ.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียน            			 : วันที่ 29 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP         			 : วันที่ 25 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     		 : วันที่ 08 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 22 พ.ย. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 1.40
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1

อนึ่ง TMB ได้ออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ชุดที่ 1 (TMB-T1) หรือ TSR จำนวน 30,355,987,145 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหึ่ย (Pro rata basis) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

นอกจากนี้ TMB ยังได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 คนจากเดิม 12 คน เป็น 14 คน อย่างไรก็ดี ใน ขณะนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการของธนาคารฯทั้งสองท่านกำลังอยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารฯ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารฯจะได้ประกาศรายละเอียดของบุคคลทั้งสองดังกล่าวให้ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งสองรายดังกล่าวมีผลในวันที่การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ แล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2563

อนึ่ง หากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ให้ถือว่าการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นอันเพิกถอนไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ