PACE เร่งเจรจาแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ SCB หลังผิดนัดชำระหนี้งวดแรก 2.65 พันลบ. คาดชัดเจนพ.ย. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 21, 2019 09:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 รับทราบการได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ (หนังสือบอกกล่าว) จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 2,645,126,806.88 บาท โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจากับธนาคารในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถแจ้งความคืบหน้าการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวของ SCB ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยเรียกให้บริษัทชำระหนี้จำนวน 2,645,126,806.88 บาท ที่ถึงกำหนดภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ ดังนั้น วันครบกำหนดชำระหนี้จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป คือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

สำหรับวงเงินที่ผิดนัดชำระหนี้จำนวน 2,645,126,806.88 บาท ประกอบด้วย 1.การผิดนัดชาระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งมีตั๋วสัญญาใช้เงินประกอบ (P/N) มีวงเงินสินเชื่อ 1,200,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งมีตั๋วสัญญาใช้เงินประกอบ (P/N) มีวงเงินสินเชื่อ 1,800,000,000 บาท และ 13,500,000 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 448,650,000 บาท) ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมีมูลหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ 2,261,012,987.57 บาท ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 17 ตุลาคม 2562

2. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อวงเงิน 500,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีมูลหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ 139,059,949.18 บาท วันที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้ 17 ตุลาคม 2562

3. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อวงเงิน 3,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยมีมูลหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ 245,053,870.13 บาท วันที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้ 17 ตุลาคม 2562

อย่างไรก็ตามการที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้กับธนาคาร ตามมูลหนี้ดังกล่าว มีผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท มีต่อธนาคาร และ/หรือ เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ด้วย รวมจำนวน 9,227,026,619.42 บาท ประกอบด้วย 1. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาให้สินเชื่อสำหรับโครงการมหาสมุทรวิลล่า วงเงิน 1,796,700,000 บาท ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ของ SCB โดยมีมูลหนี้ คงเหลือ ณ 3 0 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 1,761,662,790 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ วันแรกที่ครบกำหนด 12 เดือนนับถัดจากวันที่โครงการนิมิตหลังสวนเสร็จสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น หรือวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาให้สินเชื่อสำหรับโครงการมหาสมุทร คันทรี่ คลับ วงเงิน 1,248,900,000 บาท ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ของ SCB มูลหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 683,710,000 บาท กำหนดชำระในวันแรกที่ครบกำหนด 5 ปี นับถัดจากวันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาให้สินเชื่อสำหรับโครงการนิมิตหลังสวน วงเงิน 2,941,600,000 บาท ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ของ SCB มูลหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 2,136,420,447 บาท กำหนดชำระวันแรกที่ครบกำหนด 12 เดือนนับถัดจากวันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น หรือวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

4. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาให้สินเชื่อ วงเงิน 350,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ของ SCB มูลหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 327,781,313.93 บาท กำหนดชำระวันที่ 30 ธันวาคม 2562

5. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาให้สินเชื่อ วงเงิน 2,850,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ของ SCB มูลหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 1,812,827,552.28 บาท กำหนดชำระวันที่ 30 ธันวาคม 2562

6. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาให้สินเชื่อสาหรับ Dean & DeLuca, Inc. วงเงิน 80,000,000 เหรียญสหรัฐ ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ของ SCB มูลหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 33,852,899.50 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 1,035,624,516.21 บาท กำหนดชำระวันที่ 17 ตุลาคม 2562

7. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน วงเงิน 200,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีบริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นเจ้าหนี้ มูลหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 70,000,000 บาท ครบกำหนดชำระหนี้วันที่ 10 สิงหาคม 2562

8. ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน วงเงิน 300,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีบมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) เป็นเจ้าหนี้ มูลหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 180,000,000 บาท ครบกำหนดชำระหนี้วันที่ 30 มิถุนายน 2563

9. ผิดนัดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ วงเงิน 1,219,000,000 บาท ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 โดยมีผู้ถือหุ้นกู้เป็นเจ้าหนี้ มูลหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 (ไม่รวมดอกเบี้ย) 1,219,000,000 บาท ครบกำหนดชำระหนี้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ หนี้สินรวมทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 20,819,046,056 บาท แบ่งเป็น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,718,765,301 บาท , เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า 3,185,422,071 บาท , หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น 954,183,484 บาท และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 13,960,675,200 บาท

PACE ระบุว่าบริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจากับธนาคาร ในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพต่อไป และเพื่อหาแนวทางให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทไว้ รวมถึงคงไว้ซึ่งระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้ หากแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จได้

การรับผิดชอบในการชำระหนี้ของบริษัท กับธนาคาร อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเนื่องจากหนี้จำนวนดังกล่าวที่บริษัท ต้องชำระคืนมีมูลค่าสูง แต่อย่างไรก็ตามหลังจากแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาจส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่หยุดการก่อสร้างมาเป็นเวลาพอสมควร จะสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จได้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

ด้านตลท. เตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของ PACE ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้รวม 2,645 ล้านบาท ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คิดเป็น 12.55% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

นอกจากนี้การผิดนัดดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default) โดยที่เจ้าหนี้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ รวม 9,227 ล้านบาท คิดเป็น 43.76% ของสินทรัพย์รวม

ขณะที่บริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมถึงปัจจุบันบริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ