(เพิ่มเติม) TWZ ให้ลิสซิ่งในเครือออกหุ้นเพิ่มทุนแลกซื้อธุรกิจรถเช่า-รถยนต์ไฟฟ้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 26, 2020 11:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมทุน (MOU) กับ นายนววิธ คุวานันท์ เพื่อเข้าร่วมลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด (DEEJING) ซึ่งประกอบธุรกิจรถเช่า ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท สกายเวลล์ลีสซิ่ง จำกัด (SKY-L) เข้าซื้อหุ้นของ DEEJING จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียนและออกและชำระแล้วทั้งหมด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์, นายนววิธ คุวานันท์, นางสาวนันทิกร คุวานันท์, นางสาวนาลิวัน คุวานันท์ และ นายชาญฉลาด ทองดี กลุ่มผ้ถูอหุ้นเดิม DEEJING ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 100% ในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 555,000,000 บาท

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ SKY-L เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีวีสมาร์ท เมเนจเม้นท์ จeกัด (EVSM) จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็น 60% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ ELME มูลค่ารายการ 180 ล้านบาท

ทั้งนี้ ก่อนทำธุรกรรมการซื้อหุ้น DEEJING ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ SKY-L ทำการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นจำนวน 735,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 735,000,000 บาท โดยการขายให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม DEEJING จำนวน 555,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 555,000,000 บาท หรือ คิดเป็น 75% ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน และ บริษัท อิเลคตร้า โม ทีฟ จำกัด (ELME) จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 180,000,000 บาท หรือ คิดเป็น 24.32% ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน

TWZ ระบุว่าการเข้าทำธุรกรรมขายหุ้นเพิ่มทุนของ SKY-L ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DEEJING เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นการเช่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า ตามระยะเวลาในสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อทรัพย์สินในราคาที่ตกลงกันไว้ (Option Price / Residual Value) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า หรือ ต่ออายุ

นอกจากนี้ SKY-L มีแผนจะขยายกิจการสู่ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) คือสินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นทะเบียนการค้า หรือเป็นพนักงานประจำที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดกิจการ หรือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งสุดท้ายเพื่อนาไปสู่การปลดหนี้ได้ในที่สุด โดยลูกค้าแต่ละรายสามารถกู้เงินได้สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี

ส่วนธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ EVSM ของ ELME ให้กับ SKY-L นั้น จะเกิดขึ้นหลัง SKY-L เพิ่มทุนแล้วเสร็จ ก็จะเข้าซื้อหุ้น 60% ใน EVSM เพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) และ ค้าปลีก (Retail) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) ในประเทศไทยและในภูมิภาค

ขณะที่ธุรกรรม SKY?L เข้าซื้อหุ้นทั้ง 100% ใน DEEJING จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DEEJING ซึ่งจะทำให้บริษัทได้มาทางอ้อมของหุ้น DEEJING ผ่านการถือหุ้น 25% ของ SKY-L มูลค่ารายการ 138.75 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจรถเช่า โดยการปล่อยเช่ารถระยะยาวให้กับผู้เช่าตามสัญญา โดยลูกค้าต้องจ่ายค่าเช่ารถเป็นรายเดือนและจ่ายค่าน้ำมันเอง ส่วนผู้ปล่อยเช่ารับผิดชอบในส่วน ค่าบำรุงรักษา ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวรถ โดยบริษัทขอเข้าตรวจสอบสถานะของกิจการรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนั้น

ปัจจุบัน SKY-L ดำเนินธุรกิจการดำเนินการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้าแบบลีสซิ่ง (Leasing) หรือ เช่าซื้อ (Hire Purchase) โดยมีบริษัท ผลบุญ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 99.94% และหลังการเพิ่มทุนของ SKY-L จะทำให้ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DEEJING เข้ามาถือหุ้น 75% และ ELME ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TWZ เข้ามาถือหุ้น 25%

ส่วน EVSM ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัท ผลบุญ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ 99.9996% ภายหลังการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น ทาง SKY-L จะเข้ามาถือหุ้น 60% ,บริษัท ผลบุญ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 20% และนายสิทธิชัย เจริญขจรกุล ถือหุ้น 20% ขณะที่ DEEJING ภายหลังการทำรายการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ SKY-L เข้ามาถือหุ้นทั้ง 100%

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทุน โดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจใหม่ที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของบริษัท โดยการลงทุนในครั้งนี้จะสนับสนุนภาพรวมการเติบโตของ Ecosystem ของบริษัท ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้มูลค่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่บริษัท รวมทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง ก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจในหลาย ๆ ฝ่ายภายใต้ข้อตกลงระหว่างกัน รวมถึงเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีศักยภาพและแข็งแกร่ง ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคต

ขณะที่การลงทุนใน DEEJING จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากขณะนี้กลุ่มบริษัท โค้วยู่ฮะ เป็นผู้นำตลาดในการขายยานพาหนะ โดยเฉพาะที่ใช้ในส่วนของธุรกิจ (Commercial Vehicles) มามากกว่า 60 ปี โดยมียอดขายปีละประมาณ 17,000 ล้านบาท พร้อมทั้งสามารถให้บริการซ่อมบำรุงจากศูนย์ทั่วประเทศ และมี Mobile Services รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเฉพาะทางของตนเอง มีแบรนด์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ เนื่องด้วยธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนใน DEEJING จะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเติบโตสู่ภูมิภาคและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ