UBIS ออกหุ้นเพิ่มทุนขาย ผถห.เดิม 4:1 ที่ 4 บาท/หุ้น แถมวอร์แรนต์

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 19, 2021 14:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ยูบิส (เอเชีย) (UBIS) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 9 บาท จากเดิม 228,000,000 บาท เป็น 227,999,991 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้แล้วจำนวน 9 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 170,999,992 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,999,992 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 398,999,983 บาท ซึ่งบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 56,999,997 หุ้นเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท รวมมูลค่า 227,999,988 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,999,995 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ UBIS-W1 จำนวนไม่เกิน 113,999,995 หน่วย ที่จะให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วนการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ UBIS-W1 อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 7 บาทต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ UBIS-W1

บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้ขยายธุรกิจ และ/หรือ ลงทุนในโครงการใหม่ จำนวน 175 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1-2 ปี และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 50 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1-2 ปี รวมเป็นเงิน 225 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ