JASIF เลื่อนประชุมผู้ถือหน่วยเป็น 18 ต.ค. หลัง ADVANC เสนอชำระค่าเช่าล่วงหน้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 12, 2022 09:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บลจ. บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งถึงการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 ก.ย.65 เวลา 13.00 น. โดยกำหนดให้วันที่ 19 ส.ค.65 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวสิสามัญผู้ถือหน่วยครั้งที่ 1/2565 (Record Date) นั้น

เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการตกลงแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่จะเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาประกอบกับ บริษัทได้รับแจ้งจาก บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) เมื่อวันที่ 11 ก.ย.65 ถึงข้อเสนอการชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่กองทุนรวมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการแก้ไขและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของธุรกรรมที่ได้มีการแก้ไขโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลของธุรกรรมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาได้อย่างเป็นลำดับโดยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีทางเลือกในการพิจารณาวาระต่างๆมากยิ่งข้น

บริษัทจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

  • กำหนดใหม่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565 เป็น วันที่ 18 ต.ค.54 เวลา 13.00 น. โดยยังกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเช้าประชุมในวันที่ 19 ส.ค.65 (Record Date) ตามเดิม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565 ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน Record Date ดังกล่าว
  • วาระประชุม โดยวาระที่ 1 แก้ไขเป็น พิจารณาอนุมัติให้ JAS ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ยกเลิกสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามความจำเป็นเพื่อให้กองทุนรวมดำเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ รวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

ส่วนวาระที่ 2 นั้นที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 1 เท่านั้น

โดยวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานยกเลิกสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวมและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้กองทุนรวมดำเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนได้

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN ตลอดจนผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวผู้สนับสนุนจาก JAS เป็น AWN รวมถึงการแก้ไขข้อห้ามในการแข่งขันกับกองทุนรวมและเรื่องอื่น ๆ ภายใต้สัญญาข้อตกลงดำเนินการและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินและการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคารและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน


แท็ก กองทุนรวม   ADVANC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ