TKC เข้าซื้อหุ้น AIT รวม 24.95% จาก SABUY-ชูเกียรติ-กลุ่มอุ่นทรพันธุ์ จ่ายเป็นหุ้นเพิ่มทุน-เงินสด

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 25, 2023 10:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าซื้อหุ้น บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย (AIT) รวมทั้งหมด 357,126,471 หุ้น คิดเป็น 24.95% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาหุ้นละ 6.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,428.46 ล้านบาท

บริษัทจะทำรายการซื้อจาก (1) บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) จำนวน 237,600,000 หุ้น คิดเป็น 16.60% ราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,615.68 ล้านบาท โดยชำระด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้แก่ SABUY เป็นจำนวน 64,627,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25.00 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด

(2) นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน จำนวน 8,237,515 หุ้น คิดเป็น 0.58% ในราคาซื้อขาย 56.01 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด

(3) นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 34,024,631 หุ้น คิดเป็น 2.38% ในราคาซื้อขาย 231.37 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด

(4) นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 32,151,840 หุ้น คิดเป็น 2.25% ในราคาซื้อขาย 218.63 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด

(5) นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 7,762,485 หุ้น คิดเป็น 0.54% ในราคาซื้อขาย 52.78 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด

(6) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี จำนวน 37,350,000 หุ้น คิดเป็น 2.61% ในราคาซื้อขาย 253.98 ล้านบาท ชำระด้วยเงินสด

บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนในการชำระค่าหุ้น AIT ด้วยเงินทุนหมุนเวียน 378,460,002.80 บาท, เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 434,320,000.00 บาท และชำระค่าตอบแทนให้แก่ SABUY ด้วยหุ้นเพิ่มทุน 64,627,200 หุ้น ในรูปแบบการเสนอขาย PP แทนการชำระด้วยเงินสด

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าหุ้น AIT ส่วนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว แทนการชำระด้วยเงินสดให้กับ SABUY ร่วมกับการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด 812,780,002.80 บาท ให้กับผู้ขายทั้งหมดที่เหลือ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขาย PP ดังนี้

(1) จำนวนไม่เกิน 9,254,700 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 231,367,500 บาท ขายให้แก่นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์

(2) จำนวนไม่เกิน 8,745,300 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 218,632,500 บาท ขายให้แก่นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์

(3) จำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,615,680,000 บาท ให้แก่ SABUY แทนการชำระด้วยเงินสด

(4) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,000 บาท ขายให้แก่บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด

(5) จำนวนไม่เกิน 7,372,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 184,320,000 บาท ขายให้แก่นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

พร้อมทั้งแต่งตั้งบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 ต.ค.66

ภายหลังที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT เสร็จสิ้นจะส่งผลให้ TKC เข้าไปถือหุ้นใน AIT 24.95% ซึ่งไม่ได้ทำให้บริษัทต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AIT (Tender Offer)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท บริษัทได้พันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญด้านธุรกิจเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการรองรับโครงการในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากคู่แข่งรายอื่นๆ และสามารถขยายฐานลูกค้าของธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นยัง มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มากขึ้น เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ถือหุ้นใน AIT และกระแสเงินสดรับจากเงินปันผล AIT


แท็ก (AIT)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ