JKN เสนอขยายเวลาหุ้นกู้ JKN239A-ขอผ่อนผันอีก 6 รุ่น

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 15, 2023 10:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) หรือ (ผู้ออกหุ้นกู้) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งการได้รับหนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รุ่นต่าง ๆ ของบริษัทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

บริษัทขอชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ของบริษัท ดังนี้

*รุ่น JKN239A ขยายเวลาเลื่อนครบกำหนด 23 ก.พ. 67 เพิ่มดอกเบี้ยเป็น 7.00%

1. หุ้นกู้ของบมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้รุ่น JKN239A)

บริษัทได้กำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่น JKN239A ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 13 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และการดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว

  • บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A จากวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว
  • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A เพื่อขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A บริษัทมีแผนที่จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้รุ่น JKN239A บางส่วน พร้อมดอกเบี้ย (ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามที่เสนอในวาระที่ 1 (ค) หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A) จำนวน 19.5 ล้านบาท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คงเหลือเงินต้นที่ต้องชำระจำนวน 432.45 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A ใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์2567(หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A) รวมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 21 ของข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ JKN239A

  • การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดทีเกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A เพื่อขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A บริษัทเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิในอัตรา 0.40% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม 6.60% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ 7.00% ต่อปีโดยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (Maturity Date) ได้แก่วันที่ 1 กันยายน 2566จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้)รวมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว
  • การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบียในวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)

บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)

*ขอผ่อนผันอีก 6 รุ่น

2. หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ของบริษัทในส่วนหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่

หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN243A)

หุ้นกู้ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้รุ่น JKN246A)

หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN24OA)

หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN24NA)

หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN252A) และ

หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN255A)

บริษัทได้หารือร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นข้างต้น เพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันให้เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) โดยบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังกล่าว ในวันที่ 28 กันยายน 2566


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ