NCL จัดโครงสร้างใหม่ยกขึ้น Holding Company เตรียมความพร้อมเพิ่มทุนขาย PP

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 28, 2024 15:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนซื้อขายกิจการในธุรกิจการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ 1.หุ้นทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่ใน NCL InterLogistics (S) Pte. Ltd. และ บริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด 2. สินทรัพย์ถาวรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดการระบบโลจิสติกส์ 3. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และ 4. ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น ๆ รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวของ ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ คือ บริษัท เอ็นซีแอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มี NCL ถือหุ้น 100%

ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าจะดำเนินการโอนซื้อขายกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอน และ/หรือ การเช่าทรัพย์สิน รวมทั้งเข้าทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายในเดือน มี.ค.67 และภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยแห่งใหม่เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ต่อไป และจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท ฮาร์โมนี่ อินเตอร์เท็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นอื่นภายในเดือน มี.ค.67 จำนวน 15,000 หุ้น หรือคิดเป็น 30% ในราคาหุ้นละ 100 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ NCL ถือหุ้นเพิ่มจาก 70% เป็น 99.99%

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 132,058,498 บาท เป็น 145,258,498 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.25 บาท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการในอนาคตต่างๆ ตามความเหมาะสม

NCL เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ