ที่ประชุมหุ้นกู้ APCS ให้ขยายเวลาไถ่ถอน APCS246A 2 ปี ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 7%

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday June 16, 2024 13:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอเซีย พรีซิชั่น (APCS) เปิดเผยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ของหุ้นกู้ APCS ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567(APCS246A) เมื่อ 14 มิ.ย.67 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APCS246A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569

และอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวม 55% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 211,805,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ส่วนที่เหลือจำนวนรวม 45% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้จะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่

ทั้งนี้ แบ่งจ่ายเงินต้น 55% ดังนี้

งวดที่1 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 77,020,000 บาท (20% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่2 กำหนดชำระในวันที่ 16 กันยายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่3 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่4 กำหนดชำระในวันที่ 16 มีนาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่5 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่6 กำหนดชำระในวันที่ 16 กันยายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่7 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่8 กำหนดชำระในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่9 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 173,295,000 บาท (45% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม 6.00 % ต่อปี เป็น 7.00% ต่อปีตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รวมถึง มีมติอนุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการจำนำหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไมน์นิ่ง จำกัด (GEM) จำนวน 44,539,538 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 445,395,380 บาท ("หุ้นที่จำนำ") (GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีการจำนำหุ้นดังกล่าวไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ