ประเทศไทยถอนข้อสงวนข้อ ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ข่าวต่างประเทศ Monday January 17, 2011 07:50 —กระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทยได้ถอนข้อสงวนข้อ ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) ซึ่งเป็นข้อบทเกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังแรกเกิด สิทธิที่จะมีชื่อนับตั้งแต่แรกเกิด สิทธิที่จะได้รับสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ตลอดจนสิทธิที่จะได้รู้จักและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน โดยการ ถอนข้อสงวนดังกล่าวของประเทศไทยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่สำนักเลขาธิการสหประชาชาติได้รับตราสารถอนข้อสงวนจากประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการถอนข้อสงวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยมีกรอบกฎหมาย นโยบาย และความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อ ๗ ของอนุสัญญาฯ เหมาะสมเพียงพอที่จะถอนข้อสงวนได้แล้ว ที่สำคัญได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพาะมาตรา ๒๓ ที่ได้คืนสัญชาติไทยให้แก่บุคคลที่ถูกกระทบจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว (๒) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้จดทะเบียนเกิดให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดามารดา ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ประเทศที่บิดาและ/หรือมารดาถือสัญชาติอยู่ จะยอมรับให้เด็กได้รับสัญชาติตามบิดาหรือมารดาโดยหลักสืบสายโลหิต (๓) ยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้กลุ่มที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานตามข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจ ให้ได้รับสถานะบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีผลให้บุตรที่เกิดในประเทศไทยได้รับสัญชาติไทย และ (๔) นโยบายพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้บุตรของแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้สัญชาติตามบิดามารดาต่อไป

การถอนข้อสงวนข้อ ๗ ของอนุสัญญาสิทธิเด็ก ถือเป็นการดำเนินการตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ให้ไว้กับประชาคมระหว่างประเทศเมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ มิได้กำหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับสัญชาติของประเทศที่เด็กเหล่านี้เกิดหรืออาศัยอยู่ ดังนั้น การถอนข้อสงวนข้อ ๗ ของอนุสัญญาฯ จึงมิได้มีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องให้สัญชาติไทยแก่เด็กทุกคนที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี อนุสัญญาฯ กำหนดให้รัฐภาคีควรพยายามดำเนินการเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามข้อ ๗ ของอนุสัญญาฯ รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายที่ประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการประกันสิทธิของเด็กภายใต้ข้อบทดังกล่าวของอนุสัญญาฯ

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ