ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๘

ข่าวราชการ กระทรวงการต่างประเทศ -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 14:35:47 น.
กรุงเทพ--22 เม.ย.--กระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD- Asia Cooperation Dialogue Summit) ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๘ — ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ACD เป็นกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มโดยไทยเมื่อปี ๒๕๔๕ เป็นเวทีหารือระดับนโยบายในวงกว้างแห่งแรกในเอเชีย ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๓๒ ประเทศจากทุกอนุภูมิภาคในเอเชีย สมาชิกแต่ละประเทศต่างมีทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ และมีศักยภาพทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ACD มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงประเทศในเอเชียและสร้างประชาคมเอเชียโดยไม่ซ้ำซ้อนกับองค์การอื่น ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับประเทศเอเชียในการแลกเปลี่ยนความเห็นด้านนโยบายต่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิก สาขาความร่วมมือสำคัญได้แก่ พลังงาน วัฒนธรรม ท่องเที่ยว เกษตร การเงินการคลัง คมนาคม และสิ่งแวดล้อม

ไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะประเทศผู้ประสานงาน ACD นับตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งกรอบความร่วมมือ ตลอดจนเป็นประเทศผู้ขับเคลื่อน (Prime Mover) ในสาขาการท่องเที่ยว การเงินการคลัง และเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน (Co — Prime Mover) กับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยไทยเห็นประโยชน์ของกรอบนี้ในฐานะกลไกที่จะส่งเสริมความเป็นเอเชียที่รุ่งเรืองและมีบทบาทอย่างกว้างขวางเพื่อให้ดำเนินความร่วมมือในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และมีผลเป็นรูปธรรมไทยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านการเมืองจากประเทศสมาชิกอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และตะวันออกกลางในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบ ACD และเวทีระหว่างประเทศอื่น นอกจากนี้ โดยที่ประเทศเหล่านี้เป็นแหล่งวัตถุดิบด้านพลังงาน ในขณะเดียวกัน สามารถเป็นตลาดสำคัญของไทยในสินค้าอุปโภคบริโภค เช่นสินค้าอาหารและเกษตร รวมถึงอาหารฮาลาล

ในการประชุม ACD Summit ครั้งที่ ๑ ที่คูเวต เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงาน และไทยสามารถผลักดันประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อไทยทั้งในด้านความเชื่อมโยง ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน และรับรองข้อเสนอของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ ๑๔ และการประชุม ACD Summit ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

การเป็นเจ้าภาพการประชุม ACD Summit ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๘ เป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการจัดการประชุมระหว่างประเทศชั้นนำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทนำของไทยในการสร้างพลวัตรของความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะในปีของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้จะช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงของไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี ๒๕๖๐ —๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๗ — ๒๐๑๘) อีกด้วย

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--

ข่าวที่เกี่ยวข้อง