กำหนดการสื่อมวลชน สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (State Visit) ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒ — ๕ กันยายน ๒๕๕๖

ข่าวกฏหมายและประกาศ Friday August 30, 2013 13:52 —กระทรวงการต่างประเทศ

วันจันทร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๑/๔)
๑๑.๐๐ น.     - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จ ฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการ

กองทัพอากาศ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย

 • พิธีรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

(**เปิดให้สื่อมวลชนทั่วไป**)

๑๑.๔๐ น.     - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จฯ ถึงโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำเสด็จ

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย เสด็จ ฯ ไปยังห้องเจ้า

พระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

 • พิธีทูลเกล้าฯ ถวายกุญแจเมืองของกรุงเทพมหานคร

(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

๑๗.๐๐ น.     - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องเฝ้า ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย

ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชวโรกาสและพระราชวโรกาสให้พระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ร่วมเข้าเฝ้าฯ

 • ทรงพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ดังนี้

๑. เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ถวายแด่สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย

(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๒/๔)
๑๐.๐๐ น.     - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง

เสด็จ ฯ กลับกรุงเทพมหานคร

(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

๑๖.๐๐ น.     - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี และคู่สมรส เข้าเฝ้า ฯ ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ฯ

(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

๒๐.๐๐ น.     - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง

เสด็จ ฯ ถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเสด็จ ฯ
 • งานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (State Banquet) ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

วันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๓/๔)
๑๐.๑๐ น.     - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซียเสด็จ ฯ ถึงพระที่นั่งอนันต

สมาคม พระราชวังดุสิต

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้า ฯ รับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่ง

มาเลเซีย และทรงนำเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๖

(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

กำหนดการแยกของสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย
๑๑.๓๐ น.     - สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จ ฯ ถึงมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำเสด็จสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย เสด็จ ฯ พร้อมด้วย

พระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ทอดพระเนตรการดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

 • สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง

เสด็จ ฯ ออกจากตึกวชิราลงกรณ์ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน) สภากาชาดไทย

 • เลขาธิการสภากาชาดไทย และกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำเสด็จ ฯ สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระ

ราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย เข้าห้องที่ประทับชั้น ๑ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย

 • สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญกาชาดสดุดีชั้นพิเศษแด่สมเด็จพระราชินี

แห่งมาเลเซีย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระกระยาหารกลางวันแด่สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย

ณ ห้องประชุมใหญ่

(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๔/๔)
๐๘.๓๐ น.     - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย เสด็จ ฯ ถึงกองบัญชา

การกองทัพอากาศ

 • พิธีส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๐๙.๐๐ น.     - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง

เสด็จ ฯ จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสด็จ

(**เปิดให้สื่อมวลชนทั่วไป**)

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ