กำหนดการสื่อมวลชน สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (State Visit) ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒ — ๕ กันยายน ๒๕๕๖

ข่าวราชการ กระทรวงการต่างประเทศ -- ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 13:52:30 น.
วันจันทร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๑/๔)

๑๑.๐๐ น.          - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จ ฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการ

กองทัพอากาศ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย
- พิธีรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
(**เปิดให้สื่อมวลชนทั่วไป**)

๑๑.๔๐ น.          - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จฯ ถึงโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำเสด็จ
สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย เสด็จ ฯ ไปยังห้องเจ้า
พระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
- พิธีทูลเกล้าฯ ถวายกุญแจเมืองของกรุงเทพมหานคร
(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

๑๗.๐๐ น.          - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องเฝ้า ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย
ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชวโรกาสและพระราชวโรกาสให้พระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ร่วมเข้าเฝ้าฯ
- ทรงพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ดังนี้
๑. เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ถวายแด่สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย
(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)
วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๒/๔)

๑๐.๐๐ น.          - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง

เสด็จ ฯ กลับกรุงเทพมหานคร
(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

๑๖.๐๐ น.          - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี และคู่สมรส เข้าเฝ้า ฯ ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ฯ
(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)

๒๐.๐๐ น.          - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง

เสด็จ ฯ ถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเสด็จ ฯ
- งานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (State Banquet) ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)
วันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๓/๔)

๑๐.๑๐ น.          - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซียเสด็จ ฯ ถึงพระที่นั่งอนันต

สมาคม พระราชวังดุสิต
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้า ฯ รับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่ง
มาเลเซีย และทรงนำเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๖
(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)
กำหนดการแยกของสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย

๑๑.๓๐ น.          - สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จ ฯ ถึงมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำเสด็จสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย เสด็จ ฯ พร้อมด้วย
พระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ทอดพระเนตรการดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
- สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จ ฯ ออกจากตึกวชิราลงกรณ์ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน) สภากาชาดไทย
- เลขาธิการสภากาชาดไทย และกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำเสด็จ ฯ สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระ
ราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย เข้าห้องที่ประทับชั้น ๑ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย
- สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญกาชาดสดุดีชั้นพิเศษแด่สมเด็จพระราชินี
แห่งมาเลเซีย
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระกระยาหารกลางวันแด่สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย
ณ ห้องประชุมใหญ่
(**เฉพาะสื่อมวลชนทางการ**)
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๔/๔)

๐๘.๓๐ น.          - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย เสด็จ ฯ ถึงกองบัญชา

การกองทัพอากาศ
- พิธีส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

๐๙.๐๐ น.          - สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง

เสด็จ ฯ จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสด็จ
(**เปิดให้สื่อมวลชนทั่วไป**)

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง