กิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๔: Five Decades of Thailand and UNFPA Partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)

ข่าวต่างประเทศ Thursday August 9, 2018 13:46 —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) จะจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๔ : Five Decades of Thailand and UNFPA Partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs) ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อฉายภาพผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ในอดีตและปัจจุบัน เช่น นโยบายเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ การพัฒนา บุคคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันนโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ พระราชบัญญัติการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในอดีตและปัจจุบันเพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ๆ และความร่วมมือในอนาคตในเรื่องการใช้นวัตกรรม ที่มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนเพื่อสนับสนุนงานอนามัยการเจริญพันธุ์และการพัฒนาประชากร โดยได้เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานประเทศคู่ร่วมมือ (counterpart) สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน/ องค์กรคู่ร่วมมือฝ่ายไทยและต่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทยเข้าร่วมงาน ประมาณ ๔๐๐ - ๕๐๐ คน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต พัฒนาการของไทย จากการเป็นผู้รับสู่การเป็นคู่ร่วมมือหุ้นส่วนกับ UNFPA สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผู้ทรงวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ๑) นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๒) นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ๓) นายแพทย์ ดร. สรภพ เกียรติพงษ์สาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วยการเปิดตัวเครือข่ายความร่วมมือเพื่อลดสาเหตุการเสียชีวิตของมารดา (UNFPA - Thailand Solution Network on Making Motherhood Safer) รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับ UNFPA เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็ก

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ