การขยายเวลาการรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)

ข่าวต่างประเทศ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 13:10 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

การขยายเวลาการรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอขยายเวลาการรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

๑. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

๒. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๓. มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน และประสบการณ์การทำงานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๔. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของกลไกสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในระดับระหว่างประเทศ โดยสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ

๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลาย และกระบวนการทำงานของอาเซียน พร้อมทั้งสามารถทำงาน ร่วมกับบุคคลสัญชาติต่าง ๆ ได้

๖. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของภาครัฐและภาคประชาสังคม และสามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมได้

๗. มีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและความรับผิดชอบ

๘. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

๙. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ และจัดส่งเอกสารทั้งหมดใส่ซองปิดผนึกทางไปรษณีย์ถึง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซองว่า (“สมัครผู้แทนไทยใน AICHR”) หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๒๖ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaiasean02@gmail.com โดยหากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือเอาวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ