การประชุม ASEM High-Level Meeting on Marine Sustainability ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 14:08 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM High-Level Meeting on Marine Sustainability ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในฐานะสมาชิกกรอบการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Meeting – ASEM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเล ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๔ ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life below water) และเป็นไปตามถ้อยแถลงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๒ (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย

การประชุมฯ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จะประกอบด้วย การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกของ ASEM และ United Nations Center for Regional Development (UNCRD) ด้านการส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเล และการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียและยุโรปเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวคิด SMART Ocean (๒) การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economy) อย่างยั่งยืน และ (๓) แนวทางปฏิบัติในการการจัดการขยะและมลพิษทางทะเล โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนจากประเทศเอเชียและยุโรป องค์การระหว่างประเทศ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมด้วย โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ ๑๒๐ คน

นอกจากนี้ ไทยจะจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยแก่ประเทศสมาชิก ASEM เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยวิถีชุมชน และการพัฒนาโมเดลของ Blue Economy ที่เน้นถึงการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม ASEM Symposium on Inter-Regional Partnership for Sustainable Development ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และการประชุม ASEM Meeting on Sustainable Marine Environment: Marine Debris เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM High-level Meeting on Marine Sustainability ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลซึ่งเป็นวาระที่สำคัญของอาเซม และเพื่อสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ