การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ ๑๖

ข่าวต่างประเทศ Thursday April 11, 2019 14:30 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การสัมมนาภาคธุรกิจระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ในหัวข้อ “ASEAN and Canada – Advancing the Partnership” จัดโดยความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจอาเซียน – แคนาดา (ASEAN – Canada Business Council – ACBC) กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา และ ASEAN Committee in Ottawa (ACO) ซึ่งปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ดำรงตำแหน่งประธาน และ (๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ ๒๖ ณ กรุงออตตาวา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการติดตามพัฒนาการของโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา

ในงานสัมมนาภาคธุรกิจฯ อธิบดีกรมอาเซียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็นโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่จะได้รับจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับแคนาดาให้กับภาคเอกชนของแคนาดา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ ๘๐ คน จากภาครัฐและภาคเอกชนของอาเซียนและแคนาดา

สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ ๑๖ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน – แคนาดาในด้านต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์สำคัญของโลกและในภูมิภาค ความมั่นคง การค้าและการลงทุนระหว่างกัน และการหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับแคนาดา รวมทั้งการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี

อธิบดีกรมอาเซียนได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งแคนาดาแสดงการสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นประเด็นที่แคนาดาให้ความสำคัญ นอกจากนี้ อธิบดีกรมอาเซียนยังได้กล่าวนำในหัวข้อความเชื่อมโยงและความยั่งยืน โดยในประเด็นความเชื่อมโยงไทยจะขับเคลื่อนความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อใน ๓ แนวทาง ดังนี้ (๑) การขับเคลื่อนการนำแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ๒๐๒๕ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การผลักดันให้มีกลไกในการระดมทุนสำหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน และ (๓) การส่งเสริมการเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งธนาคารโลกได้ให้การสนับสนุนการจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในด้านความยั่งยืน ไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานอาเซียนกำหนดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ เน้นการพัฒนาร่าง Complementarities Report และ (๒) การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีกำหนดจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ไทยสนับสนุนให้แคนาดาเพิ่มพูน ความร่วมมือกับอาเซียน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่มของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ๒๐๒๕ การบริหารจัดการชายแดน และการพัฒนาโครงการกับศูนย์อาเซียนต่าง ๆ ในด้านที่แคนาดามีความเชี่ยวชาญ

อนึ่ง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ ๑๗ มีกำหนดจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปี ๒๕๖๓

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


แท็ก the partner   อาเซียน   ADVANC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ