การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๕ วันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 13:20 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) จะจัดการประชุมประจำปี สมัยที่ ๗๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวในฐานะองค์ปาฐก ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เอสแคปจัดการประชุมประจำปีประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยสำหรับปีนี้แบ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้เชิญผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก ๕๓ ประเทศ และสมาชิกสมทบ ๙ ดินแดน/เขตปกครอง เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายสำคัญด้านการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และอนุมัติแผนงานของสำนักเลขาธิการเอสแคป โดยหัวข้อหลักของการประชุมปีนี้คือ “Empowering people and ensuring inclusiveness and equality” ซึ่งจะเป็นหัวข้อเดียวกับการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และระดับผู้นำที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ นครนิวยอร์ก

การประชุมประจำปีของเอสแคปในปีนี้เกิดขึ้นในห้วงของการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในระดับผู้นำรอบแรก (๔ ปี) หลังจากที่ได้รับการรับรองเมื่อปี ๒๕๕๘ และการปฏิรูประบบงานด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ ซึ่งมุ่งปรับปรุงงานด้านการพัฒนาของสหประชาชาติและสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมาธิการประจำภูมิภาค เพื่อเร่งรัดการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ดังนั้น เอสแคปจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการดำเนินการของประเทศสมาชิกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ