กรมการกงสุลสัญจรลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่จังหวัดหนองคาย

ข่าวต่างประเทศ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 13:45 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดโครงการกรมการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลเป็นหัวหน้าคณะ นำคณะผู้บริหารกรมการกงสุลลงพื้นที่ดำเนินโครงการในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับ สปป. ลาว และมีประเด็นด้านการกงสุลที่สามารถสร้างความร่วมมือและต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ไทยและประชาชนในพื้นที่ได้มาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความร่วมมือระดับประชาชนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การขับเคลื่อนภารกิจกงสุลเชิงรุกในระดับท้องถิ่น โดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา การให้บริการที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ในด้านการจัดทำหนังสือเดินทาง รวมทั้งการให้ความรู้และข้อมูลด้านกงสุลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงาน ศึกษา และท่องเที่ยวในต่างประเทศ

กิจกรรมกรมการกงสุลสัญจร ประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ คือ

๑. การหารือร่วมกับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด ทั้งในประเด็นความร่วมมือเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ (Ease of Doing Business) อาทิ การพัฒนาระบบงานนิติกรณ์เอกสารเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ลดขั้นตอน และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน การตรวจลงตราแก่คนต่างชาติเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ/การท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น โดยกำหนดการสำคัญ ได้แก่ (๑) การพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย และ (๒) การประชุมในประเด็นแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา Visa run ระหว่างกรมการกงสุล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ สถานกงสุลใหญ่. ณ แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมารับบริการไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ราย

๓. การให้ข้อมูลความรู้ด้านการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ในเรื่องการเตรียมตัวสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะไปทำงาน ศึกษา และเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ โดยการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ข้อควรรู้ในการเตรียมตัวก่อนไปทำงานในต่างประเทศ” ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ