การบริจาคสบทบทุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ข่าวต่างประเทศ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:16 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมระดมทุน เพื่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดยอธิบดีกรมสารนิเทศเข้าร่วมประชุม ในฐานะกรรมการประชาสัมพันธ์ สรุปได้ ดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบว่า คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” เพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเดิม จำนวน ๓ หลัง ได้แก่ ตึกหริศจันทร์ – ปาวา ตึกผะอบ นพ สุภัทรา ระเบียบ และตึกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า ๕๐ ปี รวมทั้งปรับปรุงทางสัญจรและการจราจรในโรงพยาบาลศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารที่เป็นศูนย์กลางตรวจโรคเฉพาะทางซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการ

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นอาคารสูง ๒๕ ชั้น ชั้นพื้นดิน ๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๗,๕๕๑ ตารางเมตร มีการแบ่งส่วนตามลักษณะงานเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) งานบริการผู้ป่วยนอก (๒) งานบริการผู้ป่วยใน และ (๓) งานบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ

ขณะนี้ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ดำเนินการไปได้ในภาพรวมร้อยละ ๙๑ และอยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน การวางระบบแก๊สทางการแพทย์ภายในอาคาร ตลอดจนงานสถาปัตยกรรม และจะสามารถให้บริการในระยะแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของการรักษาได้

ทั้งนี้ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเปิดรับบริจาคเพื่อสบทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/Th/navamin84/donate.asp

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ