งาน Thailand Social Expo 2019 และกิจกรรมเสวนาเผยแพร่ผลการศึกษาเบื้องต้นของ UNICEF เรื่องการพิจารณาถอนข้อสงวนข้อ ๒๒ ของอนุสัญญาสิทธิเด็ก

ข่าวต่างประเทศ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 15:40 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund – UNICEF) ประเทศไทย จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างการจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาเบื้องต้นของประเทศไทย เรื่องการพิจารณาถอนข้อสงวนข้อ ๒๒ ของอนุสัญญาสิทธิเด็ก เรื่องเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บริบทในการตั้งข้อสงวนต่อข้อ ๒๒ ของอนุสัญญาฯ ในช่วงที่ไทยเข้าเป็นภาคี และพัฒนาการด้านกฎหมายและนโยบายของไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่ไทยจะถอนข้อสงวนดังกล่าว โดย UNICEF จะนำข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับผลการศึกษาเพิ่มเติมและนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่บทบาทและการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศด้านสังคมและการทูตเพื่อประชาชน ได้แก่ (๑) บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (๒) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาและการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และ (๓) ภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

งาน Thailand Social Expo 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านสังคมของภาคีเครือข่าย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ