ข่าวอินโฟเควสท์
16:04 ครม.รับทราบผลประชุมบอร์ด EEC จี้ทำแผนส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน-เยียวยาผู้รับผลกระทบ   น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนาย…
16:03 ครม.เห็นชอบ 5 โครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 62 วงเงินกว่า 3,120 ลบ.   น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกร…
16:03 ทิสโก้ คาดปี 63 ราคาน้ำมัน WTI มีสิทธิต่ำกว่า 50 เหรียญ/บาร์เรล เหตุกลุ่มโอเปกขัดแย้งรุนแรงขึ้นยากลดการผลิต   นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเค…
16:00 ก.ล.ต.ร่วมมือ 2 องค์กรจัดอบรม"SEC Boot Camp"สนับสนุน Green Bond ส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน   นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานค…
16:00 "ธีรยุทธ" มอง"ประยุทธ์"ติดกับดับความคิด กระบวนทรรศน์"ความเมือง"ขยายวงขัดแย้งท่ามกลางสงคราม Hybrid   นายธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการอิสระ บรรยายพิเศ…

พิธีเปิดศูนย์ศึกษาการต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- อังคารที่ 17 กันยายน 2562 13:22:22 น.

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีเปิดตัวศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Centre - ISC) อย่างเป็นทางการที่กระทรวงการต่างประเทศ งานดังกล่าวจัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมีคณะทูตานุทูต ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้งอดีตและปัจจุบัน ผู้แทนสถาบันวิจัยด้านการต่างประเทศ นักวิชาการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน

ในพิธีเปิด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเดิมที่เคยจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๓๐ เพื่อให้ตอบรับกับบริบทภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีพลวัต มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสะท้อนในยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการต่างประเทศที่มุ่งให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนในภูมิภาค รวมถึงหัวข้อหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเป็นหน่วยคลังสมอง (Think Tank Unit) สนับสนุนภารกิจใน Track 1.5 และ Track 2 โดยจะเป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมโยงการต่างประเทศกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ต่อสาธารณะ

ภายหลังการเปิดตัวศูนย์ศึกษาการต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ได้มีปาฐกถาพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ Simon Tay นักวิชาการอิสระจากสถาบัน Singapore Institute of International Affairs (SIIA) ในหัวข้อ “ความเป็นแกนกลางของอาเซียนและความสมดุลในภูมิภาคท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟัง ทั้งนี้ เนื้อหาสำคัญของปาฐกถาพิเศษมุ่งเน้นที่ความขัดแย้งระหว่างจีน - สหรัฐฯ ที่มีความลึกซึ้ง ยาวนาน มากกว่าสงครามการค้า และมองว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม อาเซียนควรคงรักษาความเป็นแกนกลาง ตลอดจนรักษาความเป็นเอกภาพและบูรณาภาพในอาเซียน โดยเน้นการมีจุดยืนร่วมกันและไม่เลือกข้างมหาอำนาจใด

ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งอยู่ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗ ทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ปัจจุบัน คือ นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ มีคณะกรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่ดูแลกำกับกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม มีแผนจัดกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดบรรยายเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ การจัดการประชุม การสัมมนาวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทำการศึกษาและวิจัยประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการต่างประเทศของไทย สร้างความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนจะจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและการวิจัยของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศแก่สาธารณชน ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศจะเป็นจุดเชื่อมความร่วมมือระหว่างนักการทูตกับนักวิชาการเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยน ในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สันติภาพและความสงบสุขในภูมิภาค ซึ่งเป็นเป้าหมายของไทยและภูมิภาคโดยรวม

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง