การจัดพิธีรับรองและลงนามกฎบัตรสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology — AIT)

ข่าวต่างประเทศ Wednesday August 25, 2010 15:45 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีรับรองและลงนามกฎบัตรฉบับใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology — AIT) ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรับรองร่างกฎบัตรฉบับใหม่ของ AIT และเปิดโอกาสให้ประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่สนใจเป็นสมาชิกของ AIT เข้าร่วมลงนาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศการรับรองกฎบัตรดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมลงนามกฎบัตรในนามของรัฐบาลไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งคณะทูตานุทูตในประเทศไทย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานว่า AIT จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยกว่า 50 ปี ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับอุดมศึกษาซึ่งเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ รวมทั้งด้านการวิจัยและฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ปัจจุบัน AIT ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์ความรู้และการวิจัยที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การได้รับสถานะองค์การระหว่างประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของ AIT และมีช่องทางในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งสามารถขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษาระดับสูง การวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาภูมิภาคเพิ่มขึ้น รัฐบาลไทยจึงสนับสนุนกฎบัตรฉบับใหม่ของ AIT และจะดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของ AIT ในโอกาสแรก

ประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ได้ร่วมลงนามกฎบัตรมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ประเทศ และ 1 องค์กร ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐเซเชลส์ กัมพูชา ญี่ปุ่น ศรีลังกา เนปาล ปากีสถาน สวีเดน ติมอร์-เลสเต บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และ UN Development Fund for Women East and Southeast Asia (UNIFEM)

กฎบัตรฉบับนี้จะเปิดให้มีการลงนามเป็นเวลา 1 ปี และจะมีผลใช้บังคับ 6 เดือนภายหลังจากวันที่มีการยื่นหนังสือยอมรับหรือหนังสือให้ความเห็นชอบฉบับที่ 5 ต่อรัฐบาลไทย

ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ตั้งของ AIT จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นภาคีกฎบัตร โดยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการของ AIT เพื่อส่งเสริมบทบาทของ AIT ในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์และแผนงานของไทย อาทิ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ไทยเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศ และมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของไทยในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--

-พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ