สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนที่จะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏร

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 27, 2019 14:09 —กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนที่จะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏร

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอชี้แจงว่า พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบในการกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ กำหนด ได้แก่ เพดานการกู้เงินและการค้ำประกันหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้แก่ แผนการคลังระยะปานกลาง สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สัดส่วนงบชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ

การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ โดยกรอบวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ เป็นวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้รัฐสภาพิจารณา โดยกระทรวงการคลังจะสามารถกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศเป็นกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะยังมีการกู้เงินของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในส่วนอื่น โดยเฉพาะโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งจะต้องเสนอขอบรรจุวงเงินกู้ไว้ในแผน การบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนภาครัฐสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ