ดุลการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566)

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 27, 2023 13:07 —กระทรวงการคลัง

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

ฉบับที่ 31/2566 วันที่ 26 กันยายน 2566

ดุลการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 ? มิถุนายน 2566)

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 ? มิถุนายน 2566) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุน

นอกงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 2,643,690 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 149,274

ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสูงขึ้นเป็นสาคัญ (การนาส่งรายได้ของส่วนราชการอื่น

และการจัดเก็บภาษีจากฐานเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสุทธิและภาษีเงินได้

นิติบุคคลสุทธิที่จัดเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว) และมีรายจ่ายจานวนทั้งสิ้น 3,083,013 ล้านบาท สูงกว่า

ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 273,027 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

และการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ที่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วเป็นสาคัญ

ทั้งนี้ จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 439,323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5

ของ GDP และดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล (Primary Balance) ขาดดุล 255,050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4

ของ GDP

หน่วย : ล้านบาท

2566 % of GDP1/ 2565 % of GDP1/ จำนวน ร้อยละ

ภำครัฐบำล

1. รำยได้ 2,643,690 14.8 2,494,416 14.6 149,274 6.0

- รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 2,746,263 15.4 2,616,788 15.3 129,475 4.9

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 563,045 3.2 571,021 3.3 (7,976) (1.4)

- หักการนับซ้า 665,618 3.7 693,393 4.0 (27,775) (4.0)

2. รำยจ่ำย 3,083,013 17.3 2,809,986 16.4 273,027 9.7

- รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 3,266,629 18.3 3,010,140 17.6 256,489 8.5

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 482,002 2.7 493,239 2.9 (11,237) (2.3)

- หักการนับซ้า 665,618 3.7 693,393 4.0 (27,775) (4.0)

3. ดุลกำรคลังภำครัฐบำล (439,323) (2.5) (315,570) (1.8) (123,753) (39.2)

4. ดุลกำรคลังเบื้องต้นของภำครัฐบำล (255,050) (1.4) (144,702) (0.8) (110,348) (76.3)

2/ หักการนับซ้า (Consolidate) คือ การหักล้างการบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ นระหว่างภาครัฐบาล เช่น รายจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะบันทึกเป็นธุรกรรมที่ซ้ากับ

รายได้เงินอุดหนุนของกองทุนนอกงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั น ธุรกรรมที่เกิดขึ นระหว่างกันนี จึงควรถูกหักล้างออก โดยหักจ้านวนเดียวกัน

ตำรำง ดุลกำรคลังของภำครัฐบำลตำมระบบ สศค. ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2566 (ตุลำคม 2565 - มิถุนำยน 2566)

ประเภท

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมำณ

หมายเหตุ 1/ GDP ปีงบประมาณ 2565 เท่ากับ 17,135,203 ล้านบาท และประมาณการ GDP ปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 17,872,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 21 สิงหาคม 2566)

เปรียบเทียบ

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ