ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคเดือนมกราคม 2567

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 28, 2024 13:53 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 5/2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคเดือนมกราคม 2567

เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมกราคม 2567 มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน

ในภาคใต้ และภาคเหนือ และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในภาคกลาง

ภาคใต้ และภาคตะวันออก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนมกราคม 2567 ว่า ?เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมกราคม 2567 มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนในภาคใต้ และภาคเหนือ และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจภาคใต้ในเดือนมกราคม 2567 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจ ด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และจานวนรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 13.9 และ 8.1 ต่อปี ตามลาดับ ขณะที่จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกรชะลอตัวร้อยละ -5.8 และ -0.3 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 15.0 และ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังขจัดผลทางฤดูกาล ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 59.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 58.9 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวร้อยละ -39.1 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 653.8 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 28.2 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสาคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 93.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 90.1

เศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนมกราคม 2567 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน จากรายได้เกษตรกร และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 7.2 และ 4.7 ต่อปี ตามลาดับ ขณะที่จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 63.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 62.4 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวร้อยละ -23.6 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 166.8 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 200.9 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในโรงงานสีข้าว และการอบพืชผลทางการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่

2

เป็นสาคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 96.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.3

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนมกราคม 2567 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจากรายได้เกษตรกร และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจ ด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 7.4 และ 5.6 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -5.8 และ -1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ตามลาดับ ขณะที่จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวร้อยละ -8.0 และ -4.2 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 23.6 และ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 65.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 64.4 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวร้อยละ -31.5 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 2,221.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.9 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในโรงงานคัดขนาดและบรรจุไข่ในจังหวัดขอนแก่น เป็นสาคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 81.5 ลดลง จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 83.4

เศรษฐกิจภาคกลางในเดือนมกราคม 2567 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้น อีกทั้งความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และจานวนรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 1.8 และ 2.7 ต่อปี ตามลาดับ จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวร้อยละ -24.2 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ขณะที่รายได้เกษตรกร ชะลอตัว ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 61.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 60.2 เครื่องชี้ ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจานวนรถบรรทุก จดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 1,184.1 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.9 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในจังหวัดสระบุรี เป็นสาคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 90.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 87.7

เศรษฐกิจภาคตะวันตกในเดือนมกราคม 2567 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกร อีกทั้ง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 8.9 ต่อปี ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอตัวร้อยละ -1.8 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ส่วนจานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค อยู่ที่ระดับ 61.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 60.2 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 90.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 87.7

3

เศรษฐกิจภาคตะวันออกในเดือนมกราคม 2567 ชะลอตัวทั้งการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ จานวนรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกร ชะลอตัวร้อยละ -9.8 -3.9 และ-25.3 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 1.6 10.0 และ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 65.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 64.6 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวร้อยละ -24.7 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังขจัดผลทางฤดูกาล จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 2,751.2 ล้านบาท ชะลอตัวจากปีก่อนหน้า ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 91.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 87.6

เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑลในเดือนมกราคม 2567 ชะลอตัวทั้งการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัว ดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 19.5 ต่อปี ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกรชะลอตัว ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 62.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 61.9 เครื่องชี้ ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจาก ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 90.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 87.7

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ

4

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจาเดือนมกราคม 2567

ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคใต้

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2566 Q3/66 Q4/66 ธ.ค.66 ม.ค.67 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

10.5

5.1

6.9

7.8

13.9

13.9

จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

7.5

2.2

2.6

-2.3

-5.8

-5.8

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

10.2

4.4

6.2

-2.7

8.1

8.1

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

53.1

53.9

57.9

58.9

59.9

59.9

รายได้เกษตรกร (%yoy)

-19.7

-18.3

-4.8

-4.9

-0.3

-0.3

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

จานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-26.2

-32.0

-24.4

-20.2

-39.1

-39.1

จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-14.8

-16.7

-18.4

-17.0

-32.8

-32.8

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

6.0

0.8

3.0

0.8

0.7

0.7

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

-12.4

-78.5

301.8

149.5

28.2

28.2

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-5.6

-7.6

-4.9

-3.8

-

-5.6

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

89.2

89.4

92.5

90.1

93.2

93.2

เครื่องชี้ภาคการบริการ

จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

88.9

68.3

64.0

64.0

-

88.9

จานวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

47.3

43.3

39.1

39.2

-

47.3

จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

208.0

125.4

112.4

109.7

-

208.0

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

96.0

43.2

72.7

89.8

-

96.0

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

37.2

34.9

54.2

69.2

-

37.2

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

121.0

45.7

78.2

95.7

-

121.0

เครื่องชี้ภาพรวมเศรษฐกิจ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

0.9

0.4

-0.7

-1.1

-1.3

-1.3

อัตราการว่างงาน (คานวนจากข้อมูล3เดือนล่าสุด) (%ต่อกาลังแรงงาน)

1.5

-

-

-

-

1.5

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจานวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.7

0.7

0.6

0.5

0.6

0.6

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักดัชนีการค้า สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานประกันสังคม คานวณและรวบรวม: สศค.

5

ตารางที่ 2 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคเหนือ

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2566 Q3/66 Q4/66 ธ.ค.66 ม.ค.67 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

7.3

11.1

5.6

7.1

7.2

7.2

จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

11.0

9.7

7.2

10.9

-7.7

-7.7

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

0.4

-5.4

-6.9

-8.1

-3.5

-3.5

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

57.6

58.3

61.6

62.4

63.3

63.3

รายได้เกษตรกร (%yoy)

9.5

3.1

5.6

4.4

4.7

4.7

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

จานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-20.2

-26.2

-18.7

-18.1

-23.6

-23.6

จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-1.4

-0.2

0.2

-4.6

-24.5

-24.5

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

7.5

1.6

1.7

0.5

0.2

0.2

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

55.1

58.9

68.0

279.1

200.9

200.9

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-8.4

-9.1

-9.8

-9.4

-

-8.4

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

93.5

97.1

96.2

98.3

96.7

96.7

เครื่องชี้ภาคการบริการ

จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

17.7

9.2

7.0

4.7

-

17.7

จานวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

9.2

1.7

4.6

3.0

-

9.2

จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

171.3

149.9

26.8

17.3

-

171.3

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

39.3

31.0

23.8

19.1

-

39.3

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

19.2

13.0

17.0

13.9

-

19.2

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

218.9

199.8

51.5

37.7

-

218.9

เครื่องชี้ภาพรวมเศรษฐกิจ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

1.2

0.1

-0.7

-1.0

-1.2

-1.2

อัตราการว่างงาน (คานวนจากข้อมูล3เดือนล่าสุด) (%ต่อกาลังแรงงาน)

1.0

-

-

-

-

1.0

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจานวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.7

0.7

0.8

0.6

0.7

0.7

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักดัชนีการค้า สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานประกันสังคม คานวณและรวบรวม: สศค.

6

ตารางที่ 3 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2566 Q3/66 Q4/66 ธ.ค.66 ม.ค.67 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

4.8

1.4

10.8

15.9

7.4

7.4

จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-8.1

-11.7

-11.1

-14.9

-8.0

-8.0

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-4.3

-9.8

-7.0

-7.5

-4.2

-4.2

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

59.5

60.3

63.6

64.4

65.3

65.3

รายได้เกษตรกร (%yoy)

6.5

7.5

3.6

-2.2

5.6

5.6

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

จานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-34.3

-39.3

-26.4

-27.7

-31.5

-31.5

จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-10.5

-16.8

-8.3

-4.4

-27.5

-27.5

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

12.6

1.6

4.4

3.8

2.2

2.2

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

-38.2

-17.7

94.8

151.2

9.9

9.9

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-6.1

-6.2

-6.2

-5.9

-

-6.1

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

94.0

92.8

85.4

83.4

81.5

81.5

เครื่องชี้ภาคการบริการ

จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

27.8

20.4

21.0

20.0

-

27.8

จานวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

23.4

18.1

18.5

17.4

-

23.4

จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

193.7

77.1

79.4

86.1

-

193.7

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

39.7

27.4

37.5

48.1

-

39.7

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

32.5

23.4

33.8

44.9

-

32.5

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

213.8

89.9

94.9

101.3

-

213.8

เครื่องชี้ภาพรวมเศรษฐกิจ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

1.3

0.5

-0.5

-0.6

-0.8

-0.8

อัตราการว่างงาน (คานวนจากข้อมูล3เดือนล่าสุด) (%ต่อกาลังแรงงาน)

0.7

-

-

-

-

0.7

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจานวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.9

0.9

0.9

0.6

0.8

0.8

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักดัชนีการค้า สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานประกันสังคม คานวณและรวบรวม: สศค.

7

ตารางที่ 4 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคกลาง

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2566 Q3/66 Q4/66 ธ.ค.66 ม.ค.67 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

-2.7

1.9

13.7

17.7

1.8

1.8

จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-10.0

-10.4

-17.8

-5.0

-24.2

-24.2

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

10.0

4.4

1.7

-0.3

2.7

2.7

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

54.9

55.5

59.2

60.2

61.2

61.2

รายได้เกษตรกร (%yoy)

0.8

-1.9

-5.9

-9.7

-8.6

-8.6

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

จานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-29.4

-28.3

-21.1

-4.2

-36.5

-36.5

จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-3.9

-12.5

9.7

18.5

-16.0

-16.0

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

87.3

3.5

79.8

5.7

1.2

1.2

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

784.2

-3.8

2,364.0

423.1

10.9

10.9

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-6.8

-7.3

-8.0

-8.7

-

-6.8

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

95.4

93.8

89.5

87.7

90.9

90.9

เครื่องชี้ภาคการบริการ

จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

19.3

13.7

20.1

21.5

-

19.3

จานวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

13.4

7.1

18.6

22.4

-

13.4

จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

324.9

375.7

53.5

6.6

-

324.9

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

36.9

29.7

46.2

52.8

-

36.9

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

27.6

19.4

43.3

53.8

-

27.6

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

356.5

378.8

91.3

40.7

-

356.5

เครื่องชี้ภาพรวมเศรษฐกิจ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

1.1

0.8

-0.3

-0.7

-0.6

-0.6

อัตราการว่างงาน (คานวนจากข้อมูล3เดือนล่าสุด) (%ต่อกาลังแรงงาน)

2.1

-

-

-

-

2.1

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจานวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.7

0.7

0.6

0.4

0.6

0.6

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักดัชนีการค้า สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานประกันสังคม คานวณและรวบรวม: สศค.

8

ตารางที่ 5 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันตก

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2566 Q3/66 Q4/66 ธ.ค.66 ม.ค.67 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

-1.9

-15.7

-8.5

-18.7

-1.8

-1.8

จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-3.2

-6.8

1.3

10.0

-2.9

-2.9

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

7.4

4.1

-5.6

-9.8

-5.8

-5.8

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

54.9

55.5

59.2

60.2

61.2

61.2

รายได้เกษตรกร (%yoy)

2.6

-6.7

2.4

0.9

8.9

8.9

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

จานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-23.6

-27.6

-18.3

-32.0

-37.7

-37.7

จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-0.5

-1.4

-3.2

-7.0

-17.9

-17.9

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

7.3

2.0

1.1

0.2

0.1

0.1

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

64.9

1,153.8

-38.3

-55.2

-67.2

-67.2

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-4.9

-6.6

-8.4

-9.3

-

-4.9

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

95.4

93.8

89.5

87.7

90.9

90.9

เครื่องชี้ภาคการบริการ

จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

30.0

26.8

16.2

12.2

-

30.0

จานวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

28.0

24.7

15.5

11.4

-

28.0

จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

254.7

257.0

62.4

57.6

-

254.7

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

34.9

32.2

30.8

30.1

-

34.9

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

29.6

26.2

28.7

27.8

-

29.6

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

253.9

285.9

77.5

75.2

-

253.9

เครื่องชี้ภาพรวมเศรษฐกิจ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

1.2

0.4

-0.6

-0.9

-1.2

-1.2

อัตราการว่างงาน (คานวนจากข้อมูล3เดือนล่าสุด) (%ต่อกาลังแรงงาน)

0.9

-

-

-

-

0.9

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจานวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.7

0.6

0.8

0.4

0.6

0.6

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักดัชนีการค้า สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานประกันสังคม คานวณและรวบรวม: สศค.

9

ตารางที่ 6 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันออก

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2566 Q3/66 Q4/66 ธ.ค.66 ม.ค.67 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

-11.4

-20.7

-1.2

-10.4

-9.8

-9.8

จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

2.6

-6.3

-5.3

-5.2

-7.5

-7.5

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

7.5

2.5

-9.6

-17.6

-3.9

-3.9

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

59.1

59.8

63.6

64.6

65.6

65.6

รายได้เกษตรกร (%yoy)

3.2

9.6

-24.3

-33.7

-25.3

-25.3

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

จานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-25.4

-29.5

-30.1

-36.6

-24.7

-24.7

จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-4.5

-8.5

0.4

-1.1

-16.4

-16.4

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

48.9

18.0

7.0

2.5

2.8

2.8

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

43.2

131.1

4.9

-3.9

-51.5

-51.5

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-1.3

-3.7

1.1

-3.0

-

-1.3

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

88.3

82.5

85.9

87.6

91.1

91.1

เครื่องชี้ภาคการบริการ

จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

57.0

59.1

20.9

11.1

-

57.0

จานวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

29.0

29.1

3.7

-6.0

-

29.0

จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

419.4

477.5

137.7

110.5

-

419.4

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

104.7

110.5

52.6

48.2

-

104.7

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

28.0

32.3

3.0

-5.2

-

28.0

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

434.3

465.5

167.9

153.1

-

434.3

เครื่องชี้ภาพรวมเศรษฐกิจ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

1.0

0.6

-0.2

-0.5

-0.3

-0.3

อัตราการว่างงาน (คานวนจากข้อมูล3เดือนล่าสุด) (%ต่อกาลังแรงงาน)

0.9

-

-

-

-

0.9

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจานวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักดัชนีการค้า สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานประกันสังคม คานวณและรวบรวม: สศค.

10

ตารางที่ 7 เครื่องชี้เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2566 Q3/66 Q4/66 ธ.ค.66 ม.ค.67 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

-0.5

-2.0

1.3

-2.4

-3.5

-3.5

จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

6.0

1.4

4.1

-2.3

19.5

19.5

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

9.7

8.7

3.9

-2.8

-2.0

-2.0

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

56.2

56.6

60.9

61.9

62.7

62.7

รายได้เกษตรกร (%yoy)

-2.8

-3.4

-14.6

-19.0

-13.9

-13.9

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

จานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-27.7

-32.3

-35.8

-46.8

-32.0

-32.0

จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

2.1

7.2

2.7

-4.8

-17.5

-17.5

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

31.4

6.2

7.7

2.6

1.6

1.6

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

10.1

-18.7

-2.5

38.8

-77.1

-77.1

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-7.6

-7.6

-8.3

-8.6

-

-7.6

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

95.4

93.8

89.5

87.7

90.9

90.9

เครื่องชี้ภาคการบริการ

จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

46.4

34.9

19.4

18.2

-

46.4

จานวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

15.3

11.1

11.6

16.7

-

15.3

จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

160.7

106.9

35.7

21.1

-

160.7

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

112.6

80.5

46.5

33.2

-

112.6

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

13.6

4.8

12.3

11.3

-

13.6

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

189.4

130.4

60.8

41.2

-

189.4

เครื่องชี้ภาพรวมเศรษฐกิจ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

1.6

1.0

-0.1

-0.4

-0.5

-0.5

อัตราการว่างงาน (คานวนจากข้อมูล3เดือนล่าสุด) (%ต่อกาลังแรงงาน)

1.1

-

-

-

-

1.1

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจานวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.5

0.5

0.4

0.4

0.5

0.5

11

ตารางที่ 8 เครื่องชี้เศรษฐกิจรายภาคในเดือนมกราคม 2567 ปรับผลทางฤดูกาล (MoM_SA) เครื่องชี้เศรษฐกิจ ใต้ เหนือ อีสาน กลาง ตก ออก กทม.ปริฯ

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่_SA (%mom)

1.5

-0.3

-5.8

2.3

5.2

1.6

2.3

จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่_SA (%mom)

15.0

-5.5

23.6

4.3

-8.8

-0.1

9.7

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่_SA (%mom)

5.9

-2.4

1.6

0.7

-0.5

10.0

3.4

รายได้เกษตรกร_SA (%mom)

8.3

-2.7

-1.4

-4.2

3.2

4.1

-3.4

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

จานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่_SA (%mom)

11.6

1.6

13.8

-32.8

-10.7

3.0

-2.4

จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่_SA (%mom)

-14.7

-25.0

-24.5

-40.0

-1.3

-20.4

-10.2

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ_SA (พันล้านบาท)

0.9

0.1

2.6

1.5

0.1

1.6

1.4

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ_SA (%mom)

-19.7

-59.6

31.4

-90.1

-18.4

-54.8

-51.1

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม_SA (%mom)

-

-

-

-

-

-

-

เครื่องชี้ภาคการบริการ

จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด_SA (%mom)

-

-

-

-

-

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน_SA (%mom)

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักดัชนีการค้า และสานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณและรวบรวม: สศค.

*_SA หมายถึง ข้อมูลที่ปรับผลทางฤดูกาลแล้ว

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ