ดุลการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday April 1, 2024 13:05 —กระทรวงการคลัง

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

ฉบับที่ 7/2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567

ดุลการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)

ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม ? ธันวาคม 2566)

ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม ? ธันวาคม 2566) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุนนอกงบประมาณ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 874,765 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 65,809 ล้านบาท หรือร้อยละ

8.1 เป็นผลจากรายได้ของกองทุนนอกงบประมาณสูงขึ้นเป็นสาคัญ และมีรายจ่ายจานวนทั้งสิ้น 1,085,560 ล้านบาท

ต่ากว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 68,073 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้

อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ที่ต่ากว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วเป็นสาคัญ ทั้งนี้ จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการคลัง

ภาครัฐบาลขาดดุล 210,795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของ GDP และดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล (Primary

Balance) ขาดดุล 108,301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ GDP

หน่วย : ล้านบาท

2567 % of GDP 1/ 2566 % of GDP 1/ จำนวน ร้อยละ

1. ภำครัฐบำล

1.1 รำยได้ 874,765 4.8 808,956 4.5 65,809 8.1

- รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 935,485 5.1 889,347 5.0 46,138 5.2

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 220,359 1.2 212,965 1.2 7,394 3.5

- หักการนับซ้า 281,079 1.5 293,356 1.6 (12,277) (4.2)

1.2 รำยจ่ำย 1,085,560 5.9 1,153,633 6.5 (68,073) (5.9)

- รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 1,190,343 6.5 1,262,689 7.1 (72,346) (5.7)

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 176,296 1.0 184,300 1.0 (8,004) (4.3)

- หักการนับซ้า 281,079 1.5 293,356 1.6 (12,277) (4.2)

1.3 ดุลกำรคลังภำครัฐบำล (210,795) (1.2) (344,677) (1.9) 133,882 (38.8)

1.4 ดุลกำรคลังเบื้องต้นของภำครัฐบำล (108,301) (0.6) (259,369) (1.5) 151,068 (58.2)

2/ หักการนับซ้า (Consolidate) คือ การหักล้างการบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ นระหว่างภาครัฐบาล เช่น รายจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะบันทึกเป็นธุรกรรมที่ซ้ากับ

รายได้เงินอุดหนุนของกองทุนนอกงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั น ธุรกรรมที่เกิดขึ นระหว่างกันนี จึงควรถูกหักล้างออก โดยหักจ้านวนเดียวกัน

หมายเหตุ 1/ GDP ปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 17,827,842 ล้านบาท และประมาณการ GDP ปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 18,826,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567)

ประเภท

ไตรมำสแรก เปรียบเทียบ

ตำรำง ดุลกำรคลังของภำครัฐบำลตำมระบบ สศค. ในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ 2567 (ตุลำคม - ธันวำคม 2566)

2

2

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ