รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 19 เม.ย. 67

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday April 25, 2024 11:53 —กระทรวงการคลัง

เศรษฐกิจไทย

Macro Weekly Review

Last updated

19 April 2024

FPO

Executive Summary

1 1

? ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 92.4 โดยปรับตัว

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ปัจจัยบวกมาจากอุปสงค์ในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น การขยายตัวของการ

ท่องเที่ยว และภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นในประเทศคู่ค้าสาคัญ เช่น สหรัฐ อินเดีย

ออสเตรเลีย เป็นต้น สาหรับปัจจัยกระทบมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง

? ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน มี.ค. 67 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 63.0 โดยความเชื่อมั่น

ผู้บริโภคได้รับปัจจัยกดดันจากความกังวลของผู้บริโภคถึงเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า ประกอบ

กับราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ามันเบนซิน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับ

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และประเด็นสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อ

? ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก .พ. 67 คิดเป็น 2.02 เท่าของ

สินทรัพย์สภาพคล่องที่ดารงตามกฎหมาย

เครื่องชี้เศรษฐกิจรายสัปดาห์

Economic Calendar: Apr 2024

2

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 2 3 4 5

TH Pub Debt to GDP (Feb 24) TH Motorcycle Sales (Mar 24) TH Headline Inf. (Mar 24) = -0.5%

= 62.48% = -17.5% TH Core Inf. (Mar 24) = 0.4%

TH CMI (Mar 24) = -1.2%

8 9 10 11 12

TH TISI (Mar 24) = 92.4

15 16 17 18 19

THCCI (Mar 24) = 63.0 TH Liquidity Coverage Ratio

(Feb 24) = 2.02 (times)

22 23 24 25 26

TH Cement Sales (Mar 24) TH Pass.car Sales (Mar 24) TH API (Mar 24) THGov. Exp (Mar 24) TH C/A (Mar 24)

TH Comm.car Sales (Mar 24) TH Agri Price (Mar 24) THGov. Revenue (Mar 24) TH Credit Of Depository

TH Budget Bal. (Mar 24) Institutions (Mar 24)

THReal VAT (Mar 24) TH Deposit Of Depository

THReal Estate Tax (Mar 24) Institutions (Mar 24)

29 30

TH Export (Mar 24) TH MPI (Mar 24)

TH Import (Mar 24) TH Iron Sales (Mar 24)

TH Tourism Arrival (Mar 24)

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย

3

3

Thai Industries Sentiment Index : TISI

Thai Industries Sentiment Index : TISI

Indicators

Indicators

2023

2023

2024

2024

Q3

Q3

Q4

Q4

ทั้งปี

Q1

Q1

Feb

Feb

Mar

Mar

YTD

YTD

TISI

TISI

91.2

89.4

92.6

91.0

90.0

92.4

91.0

TISI (E)

TISI (E)

99.0

96.0

10

100..6

99.7

100.0

100.8

99.7

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) TISI) เดือน มี.ค. 67อยู่ที่ระดับ 92.4เพิ่มขึ้นจากระดับ 90.0ในเดือนก่อนหน้า

ดัชนี TISITISIเดือน มี.ค. 67 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากการปรับตัวขึ้นของดัชนีย่อย*ในเกือบทุกองค์ประกอบ มีเพียงต้นทุนประกอบการที่ปรับตัวลดลง สาหรับปัจจัยบวกที่ทาให้ดัชนีเพิ่มขึ้น มาจากอุปสงค์ในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น การขยายตัวของการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นในประเทศคู่ค้าสาคัญ เช่น สหรัฐ อินเดีย ออสเตรเลีย เป็นต้น สาหรับปัจจัยกระทบมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สาหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 100.8 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 100.0 ในเดือนก่อน โดยผู้ประกอบการเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง และการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ที่คาดว่าจะอนุมัติในช่วงไตรมาส 2 ที่จะช่วยให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามการใช้จ่ายภาครัฐ อย่างไรก็ดี ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานให้สูงขึ้นซึ่งจะเป็นต้นทุนสาคัญของภาคอุตสาหกรรม

*ประกอบด้วย ยอดคาสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

ที่มา ::สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน มี.ค. 67ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 63.0จากระดับ 63.8ในเดือนก่อน โดยเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 8เดือน

โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้รับปัจจัยกดดันจากความกังวลของผู้บริโภคถึงเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า ประกอบกับราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ามันเบนซิน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และประเด็นสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวล่าช้าของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการที่ปรับตัวดีขึ้น การส่งออกที่กลับมาขยายตัว และมาตรการมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยี่ยวยาประชาชน ทั้งการลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ามันดีเซล ตลอดจนการยกเว้นวีซ่าของนักท่องเที่ยว ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคในระยะต่อไป

Indicators

Indicators

2023

2023

2024

2024

Q3

Q3

Q4

Q4

ทั้งปี

Q1

Q1

Feb

Feb

Mar

Mar

YTD

YTD

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

57.1

57.1

61.0

56.7

63.2

63.8

63.8

63.0

63.2

63.2

ที่มา ::ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

63.0

63.0

0.0

0.0

10.0

10.0

20.0

20.0

30.0

30.0

40.0

40.0

50.0

50.0

60.0

60.0

70.0

70.0

80.0

80.0

Jan-23

Jan-23

Feb-23

Feb-Mar-23

Mar-Apr-23

Apr-May-23

May-Jun-23

Jun-Jul-23

Jul-Aug-23

Aug-Sep-23

Sep-Oct-23

Oct-Nov-23

Nov-Dec-23

Dec-Jan-24

24

Feb-24

Mar-24

Consumer Confidence Index : CCI

Consumer Confidence Index : CCI

92.4

92.4

100.8

100.8

70.0

70.0

80.0

80.0

90.0

90.0

100.0

100.0

110.0

110.0

Mar-19

19

Aug-19

Jan-20

20

Jun-20

Nov-20

Apr-21

21

Sep-21

Feb-22

22

Jul-22

Dec-22

May-23

Oct-23

Mar-24

TISI

TISI

TISI (E)

TISI (E)

4

4

ที่มา ::ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครื่องชี้ภาคการเงิน

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือนก.พ. 67คิดเป็น 2.02เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดารงตามกฎหมาย

โดยยอดคงค้างสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในเดือน ก.พ. 67 อยู่ที่ 5.5.55 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์จากเกณฑ์เดิมที่ต้องดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้อยละ 6 ของเงินรับฝากเป็นไม่ต่ากว่าร้อยละ 100 (หรือ 1.0 เท่า) ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิในสภาวะวิกฤต (LiquidityLiquidityCoverageCoverageRatio:Ratio:LCR)LCR)ตั้งแต่เดือน ม.ค. 59

Liquidity Coverage Ratio

Liquidity Coverage Ratio

เครื่องชี้เศรษฐกิจต่างประเทศ

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC และ TradingeconomicsTradingeconomicsรวมรวบโดย สศค.

อัตราเงินเฟ้อรายปีเดือน มี.ค. 67 เร่งตัวขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันเป็นร้อยละ 3.5 สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 67 ที่ร้อยละ 3.2 แต่ต่ากว่าคาดที่ร้อยละ 3.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ในขณะที่ Core inflation rate Core inflation rate รายปีเดือน มี.ค. 67อยู่ที่ระดับต่าสุดในรอบ 3ปีที่ร้อยละ 3.8และสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.7

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)PPI)เดือน มี.ค. 67อยู่ที่ร้อยละ 2.1จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่ากว่าตลาดคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 โดยเพิ่มขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.6 ขณะที่ดัชนีราคาผลิตพื้นฐาน (corecorePPI)PPI)ออกมาที่ร้อยละ 2.4จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่ากว่าตลาดคาดเช่นกัน

จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ (7-13 เม.ย. 67) อยู่ที่ 2.12 แสนราย คงที่จากสัปดาห์ก่อนหน้า และต่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.15 แสนราย ทั้งนี้ จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเฉลี่ย 4 สัปดาห์ (fourfourweekweekmovingmovingaverage)average)ซึ่งขจัดความผันผวนรายสัปดาห์แล้ว เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.15แสนราย

สหรัฐอเมริกา

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.พ. 67หดตัวร้อยละ -6.4จากช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -6.6

อัตราเงินเฟ้อ เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ร้อยละ 2.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 2.6จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์

ยูโรโซน

ญี่ปุ่น

คาสั่งซื้อเครื่องจักรหลักของญี่ปุ่น (MachineryMachineryOrdersOrders) ซึ่งไม่รวมคาสั่งซื้อสาหรับเรือและบริษัทพลังงานไฟฟ้า เดือน ก.พ. 67หดตัวร้อยละ -1.8ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 7.7จากเดือนก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในภาคการผลิต และภาคที่ไม่ใช่การผลิต

ดุลการค้า เดือน มี.ค.67 เกินดุล 366,467 พันล้านเยน ซึ่งเป็นการเกินดุลครั้งแรกในรอบสามเดือน โดยการส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.3ต่อปี ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ ท่ามกลางอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากจีนและสหรัฐ และการนาเข้าหดตัวร้อยละ -4.9ต่อปี จากการลดลงของการนาเข้าพลังงาน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน มี.ค.67 อยู่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนดังกล่าว อยู่ที่ร้อยละ 2.6ต่อปี

5

5

เครื่องชี้เศรษฐกิจต่างประเทศ

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC และ TradingeconomicsTradingeconomicsรวมรวบโดย สศค.

สิงคโปร์

การส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ามัน (NODX)NODX)เดือน มี.ค.67หดตัวลงร้อยละ -20.7ต่อปี หรือหดตัวร้อยละ -8.4 ต่อเดือน สาเหตุจากการลดลงของการส่งออกทั้งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์

ดุลการค้า เดือน มี.ค.67 เกินดุล 4,656.72 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ ดุลการค้าในสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่ 1,239.78ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 07ถึงปี 67

ออสเตรเลีย

อัตราการว่างงาน เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ร้อยละ 3.8 ของกาลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 3.7จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ยอดค้าปลีก เดือน ก.พ. 67 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อยละ 1.1จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อินโดนีเซีย

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน มี.ค. 67ขยายตัวร้อยละ 4.5จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 7.0จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดค้าปลีก เดือน มี.ค. 67 ขยายตัวร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.5

อัตราการว่างงาน เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ร้อยละ 5.2 ของกาลังแรงงานรวม ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 5.3

GDP

GDPไตรมาสที่ 1 ปี 67 ขยายตัวร้อยละ 5.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.2และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.0

จีน

อัตราการว่างงาน ในช่วงเดือน ธ.ค. 66 -ก.พ. 67 ขยายตัวร้อยละ 3.7 จากในช่วงสามเดือนก่อนหน้า จากการลดลงของพนักงานพาร์ทไทม์

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี ต่าสุดนับจาก ก.ย. 64จากการลดลงของเงินเฟ้อในหมวดอาหาร

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ร้อยละ 4.2 ต่อปี ต่าสุดนับจาก ธ.ค. 64ทั้งนี้ อัตราเฉลี่ยนับจากปี 40-67อยู่ที่ร้อยละ 2.01ต่อปี

สหราชอาณาจักร

6

เครื่องชี้เศรษฐกิจต่างประเทศ

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC และ TradingeconomicsTradingeconomicsรวมรวบโดย สศค.

ผลผลิตภาคการผลิต (ManufacturingManufacturingProduction)Production)เดือน ก.พ. 67 ขยายตัวร้อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และตัวเลขดังกล่าวถือว่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตภาคการผลิตในช่วงปี 2549ถึง 2567ที่ร้อยละ 5.80

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IndustrialIndustrialProduction)Production)เดือน ก.พ. 67ขยายตัวร้อยละ 5.7จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 6.0แต่ยังคงเป็นการขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 66

ดุลการค้า (BalanceBalanceofofTrade)Trade)เดือน มี.ค. 67ขาดดุลลดลงเป็น 15.6พันล้านดอลลาร์ จากช่องว่าง 18.1 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า เนื่องจากการนาเข้าหดตัวที่ร้อยละ 4.5เป็น 57.28พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการซื้อทองคาที่ลดลงเหลือ 1.5พันล้านดอลลาร์ จาก 3.3พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

อัตราเงินเฟ้อ (InflationInflationRate)Rate)เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ระดับร้อยละ 4.85 จากร้อยละ 5.09ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งต่าที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 67และต่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.91

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RepoReporate)rate)เดือน เม.ย. 67 ธนาคารกลางอินเดีย (RBI)RBI)มีมติคงไว้ที่ระดับร้อยละ 6.5 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ท่ามกลางแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงมีอยู่

อินเดีย

GDP

GDPไตรมาสที่ 1 ปี 67 ((เบื้องต้น) ขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขดังกล่าวนับเป็นอัตราการขยายตัวของ GDPGDPที่สูงที่สุดในรอบ 4ไตรมาส ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคบริการ ภาคการก่อสร้าง และภาคเหมืองแร่ รวมไปถึงการพลิกกลับมาขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นสาคัญ

การส่งออก เดือน มี.ค. 67 หดตัวที่ร้อยละ -0.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวในระดับเดียวกันกับเดือนก่อนหน้าและเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

การนาเข้า เดือน มี.ค. 67 ขยายตัวที่ร้อยละ 12.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อยละ 8.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการขยายตัวของการส่งออกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการนาเข้าสินค้าในทุกหมวดสินค้า

ดุลการค้า เดือน มี.ค. 67 เกินดุลอยู่ที่ 12.8 พันล้านริงกิตมาเลเซีย เกินดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เกินดุลที่ 11.2 พันล้านริงกิตมาเลเซีย

มาเลเซีย

7

เครื่องชี้เศรษฐกิจต่างประเทศ

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC และ TradingeconomicsTradingeconomicsรวมรวบโดย สศค.

อัตราเงินเฟ้อ เดือน มี.ค. 6767อยู่ที่ร้อยละ 1.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 0.8จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดุลการค้า เดือน มี.ค. 67 เกินดุลที่ระดับ 6.03 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เกินดุลที่ระดับ 2.49พันล้านยูโร

อิตาลี

8

ดัชนี SETSETปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาคที่ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน เช่นNikkeiNikkei225225(ญี่ปุ่น) HengHengSengSeng(ฮ่องกง) และ TWSETWSE((ไต้หวัน))เป็นต้น เมื่อวันที่ 1818เม.ย. 67 ดัชนีปิดที่ระดับ 1,361.021,361.02จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยระหว่างวันที่177-1818เม.ย. 667 อยู่ที่58,212.6458,212.64ล้านบาทต่อวันโดยนักลงทุนสถาบันในประเทศ นักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างชาติ เป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศ เป็นผู้ซื้อสุทธิ ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 177-1818เม.ย. 67 นักลงทุนต่างชาติ ขายหลักทรัพย์สุทธิ --6,735.996,735.99ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 66เดือน ถึง 44ปี ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 1 ถึง 33bpsbpsขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 99ปี ถึง 2020ปี ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในช่วง --1 ถึง --55bpsbpsโดยในสัปดาห์นี้นักลงทุนไม่มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ ระหว่างวันที่177-1818เม.ย. 67 กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ ไหลออกจากนตลาดพันธบัตรสุทธิ -22,331.64,331.64ล้านบาท และหากนับจากต้นปีจนถึงวันที่ 1818เม.ย. 67 กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ ไหลออกจากตลาดพันธบัตรสุทธิ-6262,983.12,983.12ล้านบาท

เงินบาทอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน โดย ณ วันที่1818เม.ย. 67เงินบาทปิดที่ 36.7575บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ -0.322จากสัปดาห์ก่อนหน้า สอดคล้องกับเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาค อาทิ เงินสกุลเยนยูโรริงกิตเปโซวอน ดอลลาร์ไต้หวัน ดอลลาร์สิงคโปร์และหยวน ที่ปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าน้อยกว่าเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาคส่งผลให้ดัชนีค่าเงินบาท (NEERNEER) อยู่ที่ร้อยละ 0.2828

เครื่องชี้ตลาดเงิน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

Foreign

Foreign EExchangexchange

18

18--AprApr--2424

1w %

1w %chgchg

1m %

1m %chgchg

YTD %

YTD %chgchg

Avg 22 %

Avg 22 %chgchg

Avg YTD

Avg YTD

THB/USD

THB/USD

36.75

36.75

-

-0.320.32

-

-2.202.20

-

-7.267.26

-

-4.794.79

35.04

35.04

JPY/USD

JPY/USD

154.28

154.28

-

-0.750.75

-

-3.453.45

-

-9.119.11

-

-17.2217.22

142.63

142.63

USD/EUR

USD/EUR

1.07

1.07

-

-0.470.47

-

-1.961.96

-

-2.202.20

1.38

1.38

1.08

1.08

MYR/USD

MYR/USD

4.78

4.78

-

-0.540.54

-

-1.261.26

-

-3.083.08

-

-8.538.53

4.60

4.60

PHP/USD

PHP/USD

57.20

57.20

-

-1.151.15

-

-2.982.98

-

-3.003.00

-

-4.994.99

55.74

55.74

KRW/USD

KRW/USD

1,386.30

1,386.30

-

-2.362.36

-

-4.364.36

-

-6.706.70

-

-7.307.30

1,312.29

1,312.29

NTD/USD

NTD/USD

32.38

32.38

-

-0.510.51

-

-2.262.26

-

-4.414.41

-

-8.468.46

31.28

31.28

SGD/USD

SGD/USD

1.36

1.36

-

-0.410.41

-

-1.521.52

-

-2.442.44

1.47

1.47

1.34

1.34

CNY/USD

CNY/USD

7.10

7.10

-

-0.0730.073

-

-0.110.11

-

-0.030.03

-

-5.595.59

7.06

7.06

NEER

NEER

108.59

108.59

0.28

0.28

-

-0.550.55

-

-4.004.00

0.61

0.61

111.24

111.24

ค่าเงินสกุลต่างๆ เครื่องหมาย + คือแข็งค่าขึ้น และเครื่องหมาย -คืออ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดัชนีค่าเงินบาท (NEER) NEER) แข็งค่าขึ้น (+) หรืออ่อนค่าลง (-) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ

9

9

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรวมรวบโดย สศค.

Economic Indicators

Economic Indicators

FY6

FY66

FY

FY6666

FY67

FY67

FYTD

FYTD

Q3

Q3

Q4

Q4

Q1

Q1

ม.ค.

ก.พ.

การคลัง

(พันล้านบาท)

รายได้สุทธิรัฐบาล (หลังหักจัดสรร)

2,666.8

795.1

711.0

623.53.5

199.19.1

159.3

159.3

981.9

981.9

%YoY

%YoY

5.3

3.2

5.8

-2.55

-0.11

8.7

8.7

-

-0.40.4

-รายได้จัดเก็บ 3 กรม

2,815.4

819.5

775.7

612.1

223.3

194.1

194.1

1,029.7

1,029.7

%YoY

%YoY

1.3

-0.4

0.1

1.8

1.7

3.6

3.6

2.1

2.1

รายจ่ายรวม

3,262.4

770.1

770.1

696.9

963.8

218.7

183.1

183.1

1,365.7

1,365.7

%YoY

%YoY

3.7

8.3

8.3

-2.1

-7.4

-6.2

-

-28.628.6

-

-10.810.8

-รายจ่ายประจา

2,610.2

625.3

625.3

525.7

859.1

192.5

158.8

158.8

1,210.5

1,210.5

%YoY

%YoY

3.7

9.5

9.5

-3.4

0.0

0.8

-

-23.923.9

-

-3.83.8

-รายจ่ายลงทุน

478.2

116.9

116.9

128.6

51.1

13.2

13.1

13.1

77.4

77.4

%YoY

%YoY

15.0

7.8

7.8

7.7

-58.6

-51.1

-

-62.262.2

-

-58.258.2

ดุลงบประมาณ

-598.4

29.4

29.4

9.9

-

-341.0341.0

-

-39.639.6

-

-33.333.3

-

-413.9413.9

ปี 666

Q4/66

Q4/66

Q1/67

Q1/67

ม.ค.6767

ก.พ.6767

มี.ค.6767

YTD

YTD

Real GDP

Real GDP

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%yoy)(%yoy)

1.9

1.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%(%qoq_saqoq_sa))

-

-

-0.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อุปทาน

(%y

(%y--oo--y)y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

-0.2

-

-2.2.3

-

-

-

-5.45.4

-

-7.57.5

-

-

-

-6.46.4

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร

-2..0

0.1

0.1

-

-

3.8

5.5

5.5

-

-

4.7

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง

-

-2.32.3

-

-0.80.8

-

-

-0.6

-

-1.7

-

-

-1.1

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

-3.8

-

-2.9

-

-

-

-2.9

-

-2.8

-

-

-

-2.9

-อาหาร (สัดส่วน 16.6.4%)

-

-2.4.4

-

-55.33

-

-

0.9

0.9

-

-0.8

-

-

0.

0.1

-คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ (8.9%)

-

-18.918.9

-

-188.99

-

-

-

-16.16.7

-

-18.1

-

-

-

-117..4

-ยางและพลาสติก (สัดส่วน 8.8%)

-

-2.42.4

1

1.77

-

-

4..4

-

-1.0

-

-

1.7.7

-ยานยนต์ (สัดส่วน 13.8%)

0.8

0.8

-

-100.11

-

-

-

-9.9.8

-

-16.2

-

-

-

-13..0

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)

922.6

89.4

91.0

90.6

90.0

92.4

91.0

จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

154.4

154.4

49.1

49.1

-

-

41.5

58.6

-

-

50.0

จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย

22.72.7

14.3

14.3

-

-

6.8

9.1

-

-

7.9

การบริโภคเอกชน

(%y

(%y--oo--y)y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาที่แท้จริง

-1.7

1.9

-

-

-

-2.82.8

5.7

-

-

1.2

1.2

-

-ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บในประเทศ

4.4

5.9

5.9

-

-

0.8

0.8

8.5

-

-

4.4

4.4

-

-ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการนาเข้า

-8.4

-2.5

-

-

-

-7.97.9

2.4

2.4

-

-

-

-3.13.1

ยอดจาหน่ายรถยนต์นั่ง

10.3

10.3

13.0

13.0

-

-

2.4

-

-20.1

-

-

-

-9.3

ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่

4.6

-

-2.32.3

-

-10.210.2

-1.8

-

-10.010.0

-

-17.517.5

-10.2

ปริมาณนาเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USDUSD

-

-0.70.7

2.5

2.5

-

-

-

-1.81.8

10.4

10.4

-

-

3.6

3.6

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดับ)

56.7

61.0

63.2

62.9

63.8

63.0

63.2

ปี 6666

Q4/66

Q4/66

Q

Q11//6767

ม.ค.6767

ก.พ.6767

มี.ค.6767

YTD

YTD

การลงทุนเอกชน

(%y

(%y--oo--y)y)

ปริมาณนาเข้าสินค้าทุนในรูป USDUSD

3.8

3.8

16.5

16.5

-

-

11.4

11.4

27.1

27.1

-

-

19.1

19.1

ยอดจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์

-

-17.317.3

-

-23.323.3

-

-

-

-26.526.5

-

-29.429.4

-

-

-

-28.028.0

-รถกระบะขนาด 1 ตัน

-

-28.728.7

-

-39.939.9

-

-

-

-43.543.5

-

-44.044.0

-

-

-

-43.843.8

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

3.8

3.8

-

-17.417.4

-

-

-

-3.33.3

-

-15.415.4

-

-

-

-10.010.0

ยอดขายปูนซีเมนต์

-

-2.42.4

-

-0.40.4

-

-

-

-7.27.2

-

-7.77.7

-

-

-

-7.57.5

ยอดขายเหล็ก

-

-9.99.9

-

-10.610.6

-

-

1.0

1.0

-

-5.85.8

-

-

-

-2.42.4

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

0.1

0.1

-

-0.20.2

-

-1.11.1

-

-1.01.0

-

-1.11.1

-

-1.21.2

-

-1.11.1

การค้าระหว่างประเทศ

(%y

(%y--oo--y)y)

มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูป USDUSD

-

-1.01.0

5.8

5.8

-

-

10.0

10.0

3.6

3.6

-

-

6.7

6.7

-

-รถยนต์และส่วนประกอบ (สัดส่วน 10.9%)

9.0

9.0

0.9

0.9

-

-

-

-4.74.7

-

-5.65.6

-

-

-

-5.15.1

-

-เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (สัดส่วน 6.3%)

-

-13.913.9

3.1

3.1

-

-

32.2

32.2

24.9

24.9

-

-

28.4

28.4

-

-อัญมณีและเครื่องประดับ(สัดส่วน 5.2%)

-

-2.22.2

32.6

32.6

-

-

59.1

59.1

50.8

50.8

-

-

53.9

53.9

-

-ผลิตภัณฑ์ยาง(สัดส่วน 4.7%)

-

-4.44.4

1.6

1.6

-

-

3.7

3.7

-

-4.14.1

-

-

-

-0.40.4

-

-เม็ดพลาสติก (สัดส่วน 3.1%)

-

-16.916.9

-

-2.92.9

-

-

-

-0.30.3

-

-2.72.7

-

-

-

-1.51.5

-

-น้ามันสาเร็จรูป (สัดส่วน 3.6%)

0.8

0.8

54.2

54.2

-

-

5.3

5.3

-

-9.69.6

-

-

-

-2.02.0

-

-เคมีภัณฑ์ (สัดส่วน 2.8%)

-

-16.016.0

-

-6.06.0

-

-

-

-1.61.6

-

-14.214.2

-

-

-

-8.08.0

-

-แผงวงจรไฟฟ้า (สัดส่วน 3.4%)

4.1

4.1

-

-2.82.8

-

-

-

-1.91.9

-

-13.213.2

-

-

-

-7.67.6

-สินค้าเกษตร (สัดส่วน 9.9.4%%)

0.2

0.2

3.7

3.7

-

-

14.0

14.0

7.5

7.5

-

-

10.7

10.7

-สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร (สัดส่วน 7.97.9%%)

-

-1.71.7

3.7

3.7

-

-

3.8

3.8

-

-9.19.1

-

-

-

-3.53.5

ราคาส่งออกสินค้า

1.2

1.2

1.4

1.4

-

-

1.0

1.0

1.3

1.3

-

-

1.2

1.2

ปริมาณส่งออกสินค้า

-

-2.12.1

4.4

4.4

-

-

8.9

8.9

2.3

2.3

-

-

5.4

5.4

มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปUSDUSD

-

-3.83.8

5.8

5.8

-

-

2.6

2.6

3.2

3.2

-

-

2.9

2.9

-วัตถุดิบ (สัดส่วน 39.2%)

-

-9.79.7

-

-0.60.6

-

-

10.4

10.4

6.5

6.5

-

-

8.5

8.5

-ทุนและเครื่องจักร (สัดส่วน 224.0%)

4.2

4.2

15.7

15.7

-

-

10.2

10.2

25.6

25.6

-

-

17.8

17.8

-อุปโภคบริโภค (สัดส่วน 11.4%)

1.5

1.5

4.1

4.1

-

-

-

-0.10.1

12.0

12.0

-

-

5.3

5.3

-สินแร่และเชื้อเพลิง (สัดส่วน 18.5%)

-

-10.310.3

4.7

4.7

-

-

-

-15.715.7

-

-22.922.9

-

-

-

-19.319.3

ราคานาเข้าสินค้า

-

-0.80.8

-

-0.50.5

-

-

-

-1.81.8

-

-1.61.6

-

-

-

-1.71.7

ปริมาณนาเข้าสินค้า

-

-2.92.9

6.3

6.3

-

-

4.5

4.5

4.8

4.8

-

-

4.7

4.7

การเงิน

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MLR ธนาคารพาณิชย์ ((เฉลี่ย))(%)

7.17

7.17

7.17

7.17

7.17

7.17

7.17

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนธนาคารพาณิชย์ ((เฉลี่ย))(%)

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อ (%yy--oo--yy)

1.5

1.5

-

-

1.5

1.5

1.4

-

-

1.

1.4

อัตราการขยายตัวของเงินฝาก (%yy--oo--yy)

1.4

1.4

-

-

2.1

2.1

2.0

-

-

2.

2.0

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ (พันล้าน USD)USD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดุลบัญชีเดินสะพัด ((พันล้านUSD)USD)

7.00

2.01

-

-

-0.19

1.96

-

-

-1.1.77

ทุนสารองระหว่างประเทศ(พันล้าน USDUSD)

224.4

224.4

223.3

223.3

221.6

222.4

2233.33

222.1*

222.1*

อัตราการว่างงาน (%)

1.0

1.0

0.8

0.8

-

-

1.1

1.1

1.0

1.0

-

-

1.0

1.0

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป(%y(%y--oo--y)y)

1.2

1.2

-

-0.50.5

-0.8

-1.1

-0.8

-0.5

-0.8

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y(%y--oo--y)y)

1.3

1.3

0.6

0.6

0.4

0.5

0.4

0.4

0.4

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)GDP (%)

60.95

61.85

-

-

62.23

62.48

-

-

62.48

62.48

*ข้อมูลทุนสารองระหว่างประเทศ วันที่ 11 เม.ย.67 โดยฐานะ Forward Forward สุทธิอยู่ที 28.928.922พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Economic Indicators

Economic Indicators

ปี 66

Q4

Q4/666

Q1/67

Q1/67

ม.ค.67

ก.พ.67

มี.ค.67

YTD

YTD

สหรัฐฯ

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

2.5

2.5

3.1

3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

2.5

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

0.8

0.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

47.1

47.1

46.9

46.9

49.1

49.1

49.1

49.1

47.8

47.8

50.3

50.3

49.1

49.1

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-1.81.8

-

-0.90.9

-

-

-

-3.33.3

4.4

4.4

-

-

0.5

0.5

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-4.94.9

-

-1.31.3

-

-

-

-0.30.3

5.1

5.1

-

-

2.3

2.3

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

4.1

4.1

3.2

3.2

3.2

3.2

3.1

3.1

3.2

3.2

3.5

3.5

3.2

3.2

-การจ้างงานนอกภาคเกษตร (พันตาแหน่ง)

3,013

3,013

637

637

829

829

256

256

270

270

303

303

829

829

-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดับ)

105.4

105.4

102.7

102.7

106.8

106.8

110.9

110.9

104.8

104.8

104.7

104.7

106.8

106.8

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

3.2

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

1.4

1.4

6.2

6.2

2.4

2.4

3.3

3.3

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Effective Fed Fund RateEffective Fed Fund Rate)

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

ยูโรโซน

(EZ

(EZ119))

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

0.5

0.5

0.1

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

0.5

0.5

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

45.0

45.0

43.9

43.9

46.4

46.4

46.6

46.6

46.5

46.5

46.1

46.1

46.4

46.4

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-0.70.7

-

-4.64.6

-

-

0.9

0.9

0.3

0.3

-

-

0.6

0.6

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-13.313.3

-

-16.616.6

-

-

-

-16.316.3

-

-8.48.4

-

-

-

-12.512.5

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HICPHICP) (%yoyyoy)

5.4

5.4

2.7

2.7

2.6

2.6

2.8

2.8

2.6

2.6

2.4

2.4

2.6

2.6

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

-

-2.02.0

-

-0.80.8

-

-

-

-0.90.9

-

-1.11.1

-

-

-

-1.01.0

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RefinancingRefinancing)

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

ญี่ปุ่น

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

1.9

1.9

1.2

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

1.9

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

0.1

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

49.0

49.0

48.3

48.3

47.8

47.8

48.0

48.0

47.2

47.2

48.2

48.2

47.8

47.8

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

2.8

2.8

3.7

3.7

8.8

8.8

11.9

11.9

7.8

7.8

7.3

7.3

8.8

8.8

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-7.07.0

-

-10.410.4

-

-5.05.0

-

-9.79.7

0.5

0.5

-

-4.94.9

-

-5.05.0

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

3.3

3.3

2.9

2.9

2.5

2.5

2.1

2.1

2.8

2.8

2.7

2.7

2.5

2.5

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

5.6

5.6

3.9

3.9

-

-

2.1

2.1

4.7

4.7

-

-

3.4

3.4

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight CallOvernight Call)

-

-0.10.1

-

-0.10.1

0.10

0.10

-

-0.100.10

-

-0.100.10

0.10

0.10

0.10

0.10

จีน

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

5.2

5.2

5.2

5.2

5.3

5.3

-

-

-

-

-

-

5.3

5.3

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

1.2

1.2

1.6

1.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

50.3

50.3

50.3

50.3

50.9

50.9

50.8

50.8

50.9

50.9

51.1

51.1

50.9

50.9

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-4.74.7

-

-1.21.2

1.5

1.5

8.2

8.2

5.5

5.5

-

-7.57.5

1.5

1.5

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-5.55.5

0.8

0.8

1.5

1.5

15.3

15.3

-

-8.18.1

-

-1.91.9

1.5

1.5

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

0.2

0.2

-

-0.30.3

-

-0.000.00

-

-0.80.8

0.7

0.7

0.1

0.1

-

-0.40.4

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

8.0

8.0

8.3

8.3

3.1

3.1

-

-

-

-

3.1

3.1

3.1

3.1

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy ratePolicy rate)

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

ฮ่องกง

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

3.2

3.2

4.3

4.3

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

3.2

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

0.4

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

50.9

50.9

50.1

50.1

50.2

50.2

49.9

49.9

49.7

49.7

50.9

50.9

50.2

50.2

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-7.87.8

6.5

6.5

-

-

33.6

33.6

-

-0.80.8

-

-

16.6

16.6

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-5.75.7

7.1

7.1

-

-

21.7

21.7

-

-1.81.8

-

-

9.7

9.7

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

2.1

2.1

2.6

2.6

-

-

1.7

1.7

2.1

2.1

-

-

1.9

1.9

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

16.2

16.2

29.6

29.6

-

-

0.9

0.9

1.9

1.9

-

-

1.4

1.4

-อัตราดอกเบี้ย (HIBORHIBOR) (OvernightOvernight)

6.09

6.09

6.09

6.09

5.00

5.00

5.13

5.13

4.97

4.97

5.00

5.00

5.00

5.00

Global Economic Indicators

Global Economic Indicators

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC และ TradingeconomicsTradingeconomicsรวมรวบโดย สศค.

ปี 66

Q4

Q4/666

Q1/67

Q1/67

ม.ค.67

ก.พ.67

มี.ค.67

YTD

YTD

เกาหลีใต้

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

1.3

1.3

2.2

2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

1.4

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

0.6

0.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

48.9

48.9

49.9

49.9

50.6

50.6

51.2

51.2

50.7

50.7

49.8

49.8

50.6

50.6

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-7.57.5

5.7

5.7

8.3

8.3

18.2

18.2

4.9

4.9

3.1

3.1

8.3

8.3

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-12.112.1

-

-10.710.7

-

-11.111.1

-

-7.97.9

-

-13.213.2

-

-12.312.3

-

-11.111.1

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

3.6

3.6

3.4

3.4

3.0

3.0

2.8

2.8

3.1

3.1

3.1

3.1

3.0

3.0

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

-

-1.51.5

-

-1.91.9

-

-

-

-3.33.3

0.9

0.9

-

-

-

-1.21.2

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight CallOvernight Call)

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

ไต้หวัน

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

1.3

1.3

4.9

4.9

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

1.3

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

2.3

2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

46.3

46.3

47.7

47.7

48.9

48.9

48.8

48.8

48.6

48.6

49.3

49.3

48.9

48.9

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-9.89.8

3.3

3.3

12.9

12.9

17.7

17.7

1.3

1.3

18.9

18.9

12.9

12.9

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-17.917.9

-

-11.511.5

2.9

2.9

19.0

19.0

-

-17.917.9

7.1

7.1

2.9

2.9

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

2.5

2.5

2.9

2.9

2.3

2.3

1.8

1.8

3.1

3.1

2.1

2.1

2.3

2.3

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

6.9

6.9

4.4

4.4

-

-

0.3

0.3

9.3

9.3

-

-

4.3

4.3

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RediscountRediscount)

1.88

1.88

1.88

1.88

2.00

2.00

1.88

1.88

1.88

1.88

2.00

2.00

2.00

2.00

สิงคโปร์

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

1.1

1.1

2.2

2.2

2.7

2.7

-

-

-

-

-

-

1.1

1.1

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

1.2

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

50.0

50.0

50.3

50.3

50.7

50.7

50.7

50.7

50.6

50.6

50.7

50.7

50.7

50.7

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (SGDSGD) (%yoyyoy)

-

-10.110.1

0.2

0.2

4.4

4.4

16.6

16.6

1.7

1.7

-

-3.43.4

4.4

4.4

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (SGDSGD) (%yoyyoy)

-

-13.413.4

-

-4.74.7

5.3

5.3

11.2

11.2

5.6

5.6

-

-0.10.1

5.3

5.3

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

4.8

4.8

4.0

4.0

-

-

3.4

3.4

3.1

3.1

-

-

3.1

3.1

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

2.2

2.2

0.4

0.4

-

-

1.6

1.6

8.4

8.4

-

-

4.7

4.7

-อัตราดอกเบี้ย (SIBORSIBOR) (OvernightOvernight)

3.62

3.62

3.62

3.62

3.69

3.69

3.48

3.48

3.75

3.75

3.69

3.69

3.69

3.69

อินโดนีเซีย

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

5.0

5.0

5.0

5.0

-

-

-

-

-

-

-

-

5.0

5.0

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

1.2

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

52.1

52.1

51.8

51.8

53.3

53.3

52.9

52.9

52.7

52.7

54.2

54.2

53.3

53.3

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-11.311.3

-

-8.38.3

-

-

-

-8.28.2

-

-9.49.4

-

-

-

-8.88.8

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-6.66.6

-

-1.01.0

-

-

0.3

0.3

15.8

15.8

-

-

7.5

7.5

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

3.7

3.7

2.7

2.7

-

-

2.6

2.6

2.8

2.8

3.0

3.0

-

-

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

1.5

1.5

1.5

1.5

2.7

2.7

1.1

1.1

3.6

3.6

3.5

3.5

2.7

2.7

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Reverse RepoReverse Repo)

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

มาเลเซีย

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

3.7

3.7

3.0

3.0

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7

3.7

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

-

-2.12.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

47.8

47.8

47.5

47.5

49.0

49.0

49.0

49.0

49.5

49.5

48.4

48.4

49.0

49.0

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (MYRMYR) (%yoyyoy)

-

-8.08.0

-

-6.96.9

-

-

8.7

8.7

-

-0.80.8

-

-

3.9

3.9

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (MYRMYR) (%yoyyoy)

-

-6.46.4

1.3

1.3

-

-

18.7

18.7

8.4

8.4

-

-

13.6

13.6

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

2.5

2.5

1.6

1.6

-

-

1.5

1.5

1.8

1.8

-

-

1.6

1.6

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

9.0

9.0

4.5

4.5

-

-

5.5

5.5

5.2

5.2

-

-

4.2

4.2

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OvernightOvernight)

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Global Economic Indicators

Global Economic Indicators

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC และ TradingeconomicsTradingeconomicsรวมรวบโดย สศค.

ปี 66

Q4

Q4/666

Q1/67

Q1/67

ม.ค.67

ก.พ.67

มี.ค.67

YTD

YTD

ฟิลิปปินส์

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

5.5

5.5

5.5

5.5

-

-

-

-

-

-

-

-

5.5

5.5

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

2.1

2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

51.8

51.8

52.2

52.2

50.9

50.9

50.9

50.9

51.0

51.0

50.9

50.9

50.9

50.9

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-7.67.6

-

-10.710.7

-

-

9.2

9.2

15.8

15.8

-

-

12.4

12.4

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-8.18.1

-

-1.41.4

-

-

-

-6.16.1

6.3

6.3

-

-

-

-0.50.5

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

6.0

6.0

4.3

4.3

3.3

3.3

2.8

2.8

3.4

3.4

3.7

3.7

3.3

3.3

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

0.3

0.3

-

-3.73.7

-

-

-

-6.36.3

-

-1.71.7

-

-

-

-4.04.0

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OvernightOvernight)

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

เวียดนาม

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

5.0

5.0

6.7

6.7

5.7

5.7

-

-

-

-

-

-

5.7

5.7

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

1.7

1.7

0.2

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

48.3

48.3

48.6

48.6

50.2

50.2

50.3

50.3

50.4

50.4

49.9

49.9

50.2

50.2

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-4.84.8

6.9

6.9

16.8

16.8

46.0

46.0

-

-5.55.5

13.0

13.0

16.8

16.8

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-9.49.4

6.0

6.0

14.0

14.0

34.4

34.4

0.0

0.0

9.0

9.0

14.0

14.0

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

3.3

3.3

3.5

3.5

3.8

3.8

3.4

3.4

4.0

4.0

4.0

4.0

3.8

3.8

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

0.0

0.0

8.7

8.7

0.8

0.8

8.1

8.1

8.5

8.5

9.2

9.2

8.6

8.6

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

อินเดีย

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

7.7

7.7

8.4

8.4

-

-

-

-

-

-

-

-

7.7

7.7

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

1.2

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

56.8

56.8

55.5

55.5

57.5

57.5

56.5

56.5

56.9

56.9

59.1

59.1

57.5

57.5

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-4.84.8

1.0

1.0

4.9

4.9

4.3

4.3

11.8

11.8

-

-0.70.7

4.9

4.9

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-6.46.4

0.1

0.1

2.0

2.0

1.0

1.0

12.2

12.2

-

-6.06.0

2.0

2.0

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (WPIWPI) (%yoyyoy)

0.0

0.0

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.5

0.5

0.4

0.4

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

ออสเตรเลีย

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

2.0

2.0

1.3

1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

5.6

5.6

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

0.2

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

48.8

48.8

47.8

47.8

48.4

48.4

50.1

50.1

47.8

47.8

47.3

47.3

48.4

48.4

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-6.06.0

-

-9.69.6

-

-

-

-8.88.8

-

-2.42.4

-

-

-

-5.75.7

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

0.1

0.1

-

-2.42.4

-

-

-

-1.71.7

17.1

17.1

-

-

6.9

6.9

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

5.6

5.6

4.1

4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

3.3

3.3

1.4

1.4

-

-

1.2

1.2

1.6

1.6

-

-

1.4

1.4

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo rateRepo rate)

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

สหราชอาณาจักร

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

0.1

0.1

-

-0.20.2

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1

0.1

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

-

-0.30.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

46.4

46.4

46.1

46.1

48.3

48.3

47.0

47.0

47.5

47.5

50.3

50.3

48.3

48.3

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-2.92.9

-

-13.113.1

-

-

13.4

13.4

-

-1.31.3

-

-

5.6

5.6

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-4.54.5

-

-5.85.8

-

-

-

-8.38.3

-

-10.210.2

-

-

-

-9.29.2

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

7.3

7.3

4.2

4.2

3.5

3.5

4.0

4.0

3.4

3.4

3.2

3.2

3.5

3.5

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

-

-2.82.8

-

-1.61.6

-

-

0.5

0.5

-

-0.30.3

-

-

0.1

0.1

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo RateRepo Rate)

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

Global Economic Indicators

Global Economic Indicators

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC และ TradingeconomicsTradingeconomicsรวมรวบโดย สศค.

ปี 66

Q4

Q4/666

Q1/67

Q1/67

ม.ค.67

ก.พ.67

มี.ค.67

YTD

YTD

เยอรมนี

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

-

-0.30.3

-

-0.20.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0.30.3

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

-

-0.30.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

42.6

42.6

42.2

42.2

43.3

43.3

45.5

45.5

42.5

42.5

41.9

41.9

43.3

43.3

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1.31.3

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7.17.1

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

5.9

5.9

3.6

3.6

2.5

2.5

2.9

2.9

2.5

2.5

2.2

2.2

2.5

2.5

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

-

-3.33.3

-

-0.70.7

-

-

-

-1.21.2

-

-2.52.5

-

-

-

-1.81.8

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Main Refinancing (Main Refinancing Operations)Operations)

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

สเปน

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

2.5

2.5

2.0

2.0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

2.5

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

0.6

0.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

48.0

48.0

45.9

45.9

50.7

50.7

49.2

49.2

51.5

51.5

51.4

51.4

50.7

50.7

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0.10.1

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-4.44.4

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HCPIHCPI) (%yoyyoy)

3.5

3.5

3.3

3.3

3.1

3.1

3.4

3.4

2.8

2.8

3.2

3.2

3.1

3.1

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

2.5

2.5

2.9

2.9

-

-

0.5

0.5

1.8

1.8

-

-

6.1

6.1

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Main Refinancing (Main Refinancing Operations)Operations)

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

ฝรั่งเศส

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

0.9

0.9

0.7

0.7

-

-

-

-

-

-

-

-

0.9

0.9

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

0.1

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

45.5

45.5

42.6

42.6

45.5

45.5

43.1

43.1

47.1

47.1

46.2

46.2

45.5

45.5

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

2.8

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3.43.4

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

4.9

4.9

3.7

3.7

2.8

2.8

3.1

3.1

3.0

3.0

2.3

2.3

2.8

2.8

-

-ยอดค้าปลีก (%%yoyyoy))

-

-2.32.3

-

-1.11.1

-

-

0.2

0.2

-

-

-

-

-

-1.91.9

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Main Refinancing (Main Refinancing Operations)Operations)

4.5

4.5

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

อิตาลี

-Real GDP Real GDP (%yoyyoy)

1.0

1.0

0.6

0.6

-

-

-

-

-

-

-

-

1.0

1.0

-Real GDP Real GDP (%qoq_saqoq_sa)

-

-

0.2

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ดัชนี PMI for Manufacturing (PMI for Manufacturing (ระดับ))

46.8

46.8

44.9

44.9

49.2

49.2

48.5

48.5

48.7

48.7

50.4

50.4

49.2

49.2

-มูลค่าการส่งออกสินค้า (%yoyyoy)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.7

0.7

-มูลค่าการนาเข้าสินค้า (%yoyyoy)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7.37.3

-อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPICPI) (%yoyyoy)

5.6

5.6

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

1.2

1.2

0.3

0.3

-ยอดค้าปลีก (%yoyyoy)

2.9

2.9

1.7

1.7

-

-

-

-0.10.1

0.4

0.4

-

-

3.2

3.2

-อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Main Refinancing (Main Refinancing Operations)Operations)

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

Global Economic Indicators

Global Economic Indicators

ที่มา: : ฐานข้อมูล CEIC CEIC และ TradingeconomicsTradingeconomicsรวมรวบโดย สศค.

Contributors

Contributors

Macroeconomic Policy Bureau

Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy OfficeFiscal Policy Office

Ministry of Finance

Ministry of Finance0202--273273--9020 Ext. 32599020 Ext. 3259

ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์

ผู้อำนวยกำรกองนโยบำย

เศรษฐกิจมหภำค

ดร.พงศ์นคร โภชากรณ์

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำ

ด้ำนเศรษฐกิจมหภำค

ดร.ปาริฉัตร คลิ้งทองผู้อำนวยกำรส่วนกำรวิเครำห์เศรษฐกิจกำรเงินและต่ำงประเทศ

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

ผู้อำนวยกำรส่วนนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจและงำนวิจัย

ดร.ยุทธภูมิ จารุเศร์นี

ผู้อำนวยกำรส่วนแบบจำลอง

และประมำณกำรเศรษฐกิจกำรคลัง

ณัฐพล ศรีพจนารถ

ผู้อำนวยกำรส่วนกำรวิเครำห์

เศรษฐกิจมหภำค

Contributors

Contributors

Macroeconomic Policy Bureau

Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy OfficeFiscal Policy Office

Ministry of Finance

Ministry of Finance0202--273273--9020 9020 Ext. Ext. 32593259

ศักดิ์ส ทธิ์ สว่างศุข

ชานน ลิมป์ประสิทธิพร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)(GDP)

ศิวัจน์ จิรกัลป์ยาพัฒน์

อุตสำหกรรม

วรรณวิภาแสงสารพันธ์

เกษตรกรรม

พิมพาภรณ์ สุทธหลวง

กำรท่องเที่ยว

เมธาวี ชื่นบาล

กำรบริโภค

ลภัส แจ่มแจ้ง

กำรลงทุน

ฐิตินันท์ เลิศกาญจนพร

กำรคลัง

ภัทราพร คุ้มสะอาด

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

วาสนา บุญพุ่ม

เสถียรภำพเศรษฐกิจ

ธรรมฤทธิ์ คุณหิรัญ

ธนพล กาลเนาวกุล

จิรัฐกาล รอดภัยปวง

เศรษฐกิจต่ำงประเทศ

ญาณพัฒน์ สุขสาราญ

กำรเงิน ตลำดอัตรำแลกเปลี่ยน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ