ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 7 มี.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:29 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is March 7, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.95  27.95 27.95  27.95  27.95  27.95 27.95  27.95  27.95
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.94  24.94 25.34  24.94  24.94    - 24.94  24.94  24.94
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.14  20.14   -    -    -    -   -  19.94    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.68  27.68 27.68  27.68  27.68  27.68 27.68  27.68  27.68
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       35.36    -   -    -  35.81    - 35.86  35.66    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.29  27.29 27.29  27.29  27.29  27.29 27.29  27.29  27.29
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.89  31.16 31.35  31.35  31.35    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.29  22.29   -    -    -    - 22.29  22.29    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        06-Mar 06-Mar 06-Mar 06-Mar  06-Mar 06-Mar 06-Mar 06-Mar 06-Mar

NGV (Baht/Kg)              16.44
                    16-Feb
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ