ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 12 มิ.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 07:16 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is June 12, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.35  27.35 27.35  27.35  27.35  27.35 27.35  27.35  27.35
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.34  24.34 24.74  24.34  24.74    - 24.34  24.34  24.34
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.84  19.84   -    -    -    -   -  19.84    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.08  27.08 27.08  27.08  27.08  27.08 27.08  27.08  27.08
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.76    -   -    -  35.21    - 35.26  35.06    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.09  26.09 26.09  26.09  26.09  26.09 26.09  26.09  26.09
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.09  25.09   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              21.09  21.09 21.09    -  21.09    - 21.09  21.09    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.69  29.96 30.15  30.55  30.15    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        07-Jun 07-Jun 07-Jun 07-Jun  07-Jun 07-Jun 07-Jun 07-Jun 07-Jun

NGV (Baht/Kg)              15.94
                    16-May
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ