ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 22 ก.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 07:21 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is July 22, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   28.35  28.35 28.35  28.35  28.35  28.35 27.85  28.35  28.35
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   25.34  25.34 25.34  25.34  25.34    - 24.84  25.34  25.34
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.39  20.39   -    -    -    -   -  20.39    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   28.08  28.08 28.08  28.08  28.08  28.08 27.58  28.08  28.08
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       35.76    -   -    -  36.21    - 35.76  36.06    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.69  26.69 26.69  26.69  26.69  26.69 26.69  26.69  26.69
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.69  25.69   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              21.69  21.69 21.69    -  21.69    - 21.69  21.69    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.29  30.56 30.75  30.75  30.75    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        19-Jul 19-Jul 19-Jul 19-Jul  19-Jul 19-Jul 19-Jul 19-Jul 19-Jul

NGV (Baht/Kg)              15.85
                    16-Jul
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ