ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 20 ก.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 07:11 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 20, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.65  27.65 27.65  27.65  27.65  27.65 27.65  27.65  27.65
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.64  24.64 24.64  24.64  24.64    - 24.64  24.64  24.64
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.04  20.04   -    -    -    -   -  20.04    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.38  27.38 27.38  27.38  27.38  27.38 27.38  27.38  27.38
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       35.06    -   -    -  35.51    - 35.56  35.36    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.09  26.09 26.09  26.09  26.09  26.09 26.09  26.09  26.09
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.09  25.09   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              21.09  21.09 21.09  21.09  21.09    - 21.09  21.09    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.94  29.96 30.24  30.24  30.40    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        11-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep  11-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep

NGV (Baht/Kg)              15.49
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ