ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 24 ก.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 07:31 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 24, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.95  27.95 27.95  27.95  27.95  27.95 27.95  27.95  27.95
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.94  24.94 24.94  24.94  24.94    - 24.94  24.94  24.94
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.19  20.19   -    -    -    -   -  20.19    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.68  27.68 27.68  27.68  27.68  27.68 27.68  27.68  27.68
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       35.36    -   -    -  35.81    - 35.86  35.66    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.39  26.39 26.39  26.39  26.39  26.39 26.39  26.39  26.39
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.39  25.39   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              21.39  21.39 21.39  21.39  21.39    - 21.39  21.39    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.24  30.26 30.54  30.54  30.54    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        21-Sep 21-Sep 21-Sep 21-Sep  21-Sep 21-Sep 21-Sep 21-Sep 21-Sep

NGV (Baht/Kg)              15.49
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
 Gasohol E10  Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
 Gasohol E20  Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ