ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 27 ก.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 07:38 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 27, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.55  27.55 27.55  27.55  27.55  27.55 27.55  27.55  27.55
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.54  24.54 24.54  24.54  24.54    - 24.54  24.54  24.54
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.99  19.99   -    -    -    -   -  19.99    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.28  27.28 27.28  27.28  27.28  27.28 27.28  27.28  27.28
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.96    -   -    -  35.41    - 35.46  35.26    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.99  25.99 25.99  25.99  25.99  25.99 25.99  25.99  25.99
ดีเซลหมุนเร็ว B10              24.99  24.99   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              20.99  20.99 20.99  20.99  20.99    - 20.99  20.99    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.84  29.86 30.24  30.14  30.14    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        27-Sep 27-Sep 27-Sep 27-Sep  27-Sep 27-Sep 27-Sep 27-Sep 27-Sep

NGV (Baht/Kg)              15.49
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
 Gasohol E10  Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
 Gasohol E20  Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ