ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 15 ต.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 07:27 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is October 15, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.25  27.25 27.25  27.25  27.25  27.25 27.25  27.25  27.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.24  24.24 24.24  24.24  24.24    - 24.24  24.24  24.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.84  19.84   -    -    -    -   -  19.84    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.98  26.98 26.98  26.98  26.98  26.98 26.98  26.98  26.98
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.66    -   -    -  35.11    - 35.16  34.96    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.69  25.69 25.69  25.69  25.69  25.69 25.69  25.69  25.69
ดีเซลหมุนเร็ว B10              23.69  23.69 23.69    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.69  22.69 22.69  22.69  22.69    - 22.69  22.69    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.54  29.56 29.94  29.94  29.94    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        09-Oct 09-Oct 11-Oct 09-Oct  09-Oct 09-Oct 09-Oct 09-Oct 09-Oct

NGV (Baht/Kg)              15.49
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
 Gasohol E10  Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
 Gasohol E20  Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ