ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 9 ธ.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 07:20 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is December 9, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   26.95  26.95 26.95  26.95  26.95  26.95 26.95  26.95  26.95
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   23.94  23.94 23.94  23.94  23.94    - 23.94  23.94  23.94
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.79  19.79   -    -    -    -   -  19.79    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.68  26.68 26.68  26.68  26.68  26.68 26.68  26.68  26.68
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.36    -   -    -  34.81    - 34.86  34.36    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.99  25.99 25.99  25.99  25.99  25.99 25.99  25.99  25.99
ดีเซลหมุนเร็ว B10              23.99  23.99 23.99    -    -    - 23.99    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.99  22.99 22.99  22.99  22.99    - 22.99  22.99    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.84  29.86 30.34  30.34  30.24    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        07-Dec 07-Dec 07-Dec 07-Dec  07-Dec 07-Dec 07-Dec 07-Dec 07-Dec

NGV (Baht/Kg)              15.61
                    16-Nov
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ