ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 21 ม.ค. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 06:58 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is January 21, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   26.35  26.35 26.35  26.35  26.35  26.35 26.35  26.35  26.35
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   23.34  23.34 23.34  23.34  23.34    - 23.34  23.34  23.34
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.49  19.49   -    -    -    -   -  19.49    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.08  26.08 26.48  26.08  26.08  26.08 26.08  26.08  26.08
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       33.76    -   -    -  34.61    - 34.66  34.46    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.49  27.49 27.49  27.49  27.49  27.49 27.49  27.49  27.49
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.49  25.49 25.49  25.49  25.49    - 25.49    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              24.49  24.49 24.89  24.49  24.49    - 24.49  24.49    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.34  31.36 32.34  32.34  32.34    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        20-Jan 18-Jan 21-Jan 18-Jan  18-Jan 18-Jan 18-Jan 18-Jan 18-Jan

NGV (Baht/Kg)              15.35
                    16-Jan
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ