ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 22 ม.ค. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 07:43 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is January 22, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   26.65  26.65 26.65  26.65  26.65  26.65 26.65  26.65  26.65
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   23.64  23.64 23.64  23.64  23.64    - 23.64  23.64  23.64
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.64  19.64   -    -    -    -   -  19.64    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.38  26.38 26.38  26.38  26.38  26.38 26.38  26.38  26.38
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.06    -   -    -  34.51    - 34.56  34.36    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.79  27.79 27.79  27.79  27.79  27.79 27.79  27.79  27.79
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.79  25.79 25.79  25.79  25.79    - 25.79    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              24.79  24.79 25.19  24.79  24.79    - 24.79  24.79    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.64  31.66 32.64  32.64  32.64    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        22-Jan 22-Jan 22-Jan 22-Jan  22-Jan 22-Jan 22-Jan 22-Jan 22-Jan

NGV (Baht/Kg)              15.35
                    16-Jan
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ