ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 18 ก.พ. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 18, 2020 07:24 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is February 18, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   25.85  25.85 25.85  25.85  25.85  25.85 25.85  25.85  25.85
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   22.84  22.84 22.84  22.84  22.84    - 22.84  22.84  22.84
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.19  19.19   -    -    -    -   -  19.19    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   25.58  25.58 25.58  25.58  25.58  25.58 25.58  25.58  25.58
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       33.26    -   -    -  33.71    - 33.76  33.26    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.69  25.69 25.69  25.99  25.69  25.69 25.69  25.69  25.69
ดีเซลหมุนเร็ว B10              23.69  23.69 23.69  23.69  23.69    - 23.69    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.69  22.69 22.69  22.69  22.69    - 22.69  22.69    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.54  29.56 30.94  30.94  30.94    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        12-Feb 12-Feb 12-Feb 12-Feb  12-Feb 12-Feb 12-Feb 12-Feb 12-Feb

NGV (Baht/Kg)              15.31
                    16-Feb
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ก.พ.   ESSO   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ