ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 27 ก.พ. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 27, 2020 07:33 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is February 27, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   25.95  25.95 25.95  25.95  25.95  25.95 25.95  25.95  25.95
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   22.94  22.94 22.94  22.94  22.94    - 22.94  22.94  22.94
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.29  19.29   -    -    -    -   -  19.29    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   25.68  25.68 25.68  25.68  25.68  25.68 25.68  25.68  25.68
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       33.36    -   -    -  33.81    - 33.86  33.36    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.59  25.59 25.59  25.59  25.59  25.59 25.59  25.59  25.59
ดีเซลหมุนเร็ว B10              23.59  23.59 23.59  23.59  23.59    - 23.59    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.59  22.59 22.59  22.59  22.59    - 22.59  22.59    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.44  29.46 30.84  30.84  30.84    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        27-Feb 27-Feb 27-Feb 27-Feb  27-Feb 27-Feb 27-Feb 27-Feb 27-Feb

NGV (Baht/Kg)              15.31
                    16-Feb
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   ก.พ.   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ